Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/595

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m. Nr 18. 71 Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) sons namn och kvitterade jämväl mottagandet i samma persons namn. Jag tycker för min del, att denna förseelse är så pass besvärande, att man bör förstå., att det inte går an att förfara på det sättet. Denna redogörelse har jag tagit ur domstolens protokoll, och det förtjänar omnämnas här, att den relation av fallet i fråga, som jag upplåst och som jag gissar är tagen ur en tidning, inte på långt när är riktig. Nu säger kontrollstyrelsen, som ju yttrat sig över motionerna i samband med utlåtandet över en framställning av Svenska bryggareföreningen, som rör samma saker, alltså såväl frågan om frigivande av porter och starköl som frågan om kvittensförfarande följande: »Uppmärksammas bör, att de olika spörsmålen på maltdrycksområdet i hög grad gripa in i varandra. Att ur sammanhanget bryta ut vissa frågor - exempelvis angåendebeskattningssystemet, frigivandet av tillverkning och försäljning av starköl eller någon viss typ därav eller det s. k. kvittensförfarandet vid försäljningen avpilsnerdricka _ synes därför icke böra ifrågakomma.» Jag föreställer mig, att detta uttalande av den mest sakkunniga myndigheten i landet bör ha något värde. Jag kanske också får säga, att när ärendet om kvittensförfarandet föredrogs i utskottet, var det nog ändå på det sättet, att föredraganden inte sade, att det inte var till någon nytta. l stället betonade han att det nog var till någon nytta, men det är riktigt, att en sådan massa kvittenser hopas, att detnaturligtvis inte är möjligt att vid kontroll göra annat än taga stickprov här och där, vilket då och då leder till påpekanden, som också i de allra flesta fall åstadkomma rättelse. l Jag kan, herr talman, inte heller finna det yrkande, som herr Björnsson framställt som reservant, motiverat av omständigheter, vilka äro så tryckande, att man inte kan uthärda dem, till dess förslag, såsom jag hoppas, kommer till nästa riksdag, då man kan behandla hela ärendet i ett sammanhang. Detta, herr talman, ger mig anledning att helt ansluta mig till det yrkande, som utskottet gör, till vilket jag hemställer om bifall. Herr Lindblad: Då jag tillåtit mig att väcka en motion om försäljning av porter klass lii genom systembolagen på samma sätt, som nu sker med vin, ber jag med några ord att få motiveraanledningen härtill. Jag villemellertid redan på förhand säga, att jag endast kommer att stanna vidbehandlingen av frågan om porter, då de båda andra frågorna intressera mig mindre av den anledning, att jag inte från början haft med dem att göra. Dock vill jag redan nu också säga, att vad angår kvittenserna., ställer jag mig påreservanternas ståndpunkt, men jag har inte någon närmare anledning att gå in på frågan om dem. Den här frågan har varit föremål för riksdagens behandling vid fleraföregående riksdagar, såsom redan omnämnts, och senast vid 1933 års riksdag, då en motion i ärendet blev avslagen med hänvisning till den pågåenderevisionen av rusdryckslagstiftningen. Men man förutsatte därvid, att desakkunniga vid denna revision komme att ägna frågan sin uppmärksamhet och utan tidsutdräkt verkställa en förutsättningslös utredning eller undersökning i ämnet. Emellertid kunde tidningspressen redan i höstas meddela, att de sakkunniga ämnade bryta ut denna fråga från sitt arbete i övrigt med den stora huvudfrågan. Och då utskottet uttalar, att en undersökning måtteföretagas snabbt, måste man i stället misstänka att en ny utredning utförd av den sittande rusdryckrevisionskommittén, skulle komma att taga ungefär lika lång tid som den utredning tagit, vilken denna revision nu håller på med. Ty det måste jag säga även mot herr Bärgs invändningar, att denna revision tagit alldeles för lång tid. Det är inte enligt min mening fråga om att skaffatill