Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/613

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e, m. NI' 18. 89 Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrgcker. (F orts.) . Sedan denna voteringsproposition ånyo upplästs, verkstä.lldes omröstningen på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr förste vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter deledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; ooh befanns därvid, att flertalet röstade för ja-propositionen. Föredrogs ånyo bevillningsutskottets betänkande nr 10, i anledning av Ang ändrmg Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av'f°"°'¿""'9°" 3 § förordningen den 28 september 1928 om utjämningsskatt. om "mm l en den 3 januari 193-1 dagteoknad, till bevillningsutskottet hänvisadproposition, nr 35, hade Kungl. M-ajzt föreslagit riksdagen att antaga följande vid propositionen fogade Förslag , till förordning om ändrad lg/delse av 3 § förordningen den 28 september 1.928 (nr 375) om ntjämningsskatt. Härigenom förordnas, att 3 § förordningen den 28 september 1928 omutjämningsskatt skall i nedan angivna del hava följande ändrade lydelse: 3 §. ' Utjämningsskattens grundbelopp utgör två tredjedelar av den kommunala progressivskattens grundbelopp. Kungl. Maj :t _ _ _ året uttagas. Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därä meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Utskottet hade i det nu föredragna betänkandet på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte, med -bifall till Kungl. Maj :ts förevarande proposition nr 35, antaga det vid propositionen fogade förslaget till förordning om ändradlydlelse av 3 § förordningen den 28 september 1928 (nr 375) omutjämningss att. Reservation hade anmälts av herrar Nilsson i Kristianstad, Boman,Nilsson i Landeryd, Lithander, Velander, Anderson i Norrköping och Brännström, vilka på åberopade grunder hemställt, att riksdagen måtte avslå Kungl. Maj :ts proposition nr 35. Herr Nilsson, Johan, i Kristianstad: Herr talman! l den vid dettabetänkande fogade reservationen har undertecknad tillsammans med några andra av utskottets ledamöter yrkat avslag på den kungl. propositionen, och vi ha som huvudskäl för detta angivit, att vi ansett, att när det gäller att taga ställning till en skatt av denna natur så borde man följa vanlig praxis i riksdagen,nämligen att vänta med att taga ställning till frågan, till dess man har fått en överblick över statsfinanserna, och det brukar ju vara något av det allra första, som bevillningsutskottet gör, när det gäller att taga ställning till de direkta skatternas storlek. Det torde finnas en särskild anledning, att man nu intager denna hållning på. grund av de betänkliga ökningar, som föreslås av de direkta skatterna, och de utbyggnader av olika skatteformer, som möta oss det ena året efter det andra. Förhållandet är ju det, att utom den ordinarie inkomst- och förmögenhetsskatten, som har varit nere i repartitionstalet 145 --