Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/614

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-90 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Ang. ändring i förordningen om ntfiämningsskatt. (Forts.) det har ju höjts inte detta år utan föregående år, så att det nu är uppeförslagsvis i beräkningarna vid 165 -_ så ha vi dessutom fått en extrainkomstoch förmögenhetsskatt, som varit tillämpad under två år och föreslås nu för det tredje. Denna skatt föreslogs på sin tid av dåvarande statsrådet Hamrin och vann riksdagens gillande. Jag vill erinra om att redan när denna skatt kom till, så gjorde jag jämte flera andra ledamöter av utskottet invändningar. Vi ansågo, att man vid det' tillfället borde gå den väg, som vi fortfarande anse vara den riktiga, nämligen att i stället för att komma med denna extra skatt utnyttja den ordinarie inkomst- och förmögenhetsskatten på det sätt, som meningen var, att den skulle användas, nämligen att göra den tänjbar, d. v. s. så att man kunde höja repartitionstalet vid behov av högre skatt. Om man sedan skall gå den vägen, är ju riksdagens sak att avgöra. Vid flera tillfällen har man gått den vägen att sänka repartitionstalet, när därtill funnitsmöjlighet. Nu föreslås ju denna extra inkomst- och förmögenhetsskatt även i år i de föreliggande förslagen från Kungl. Maj :t, och dessutom skulle vi få en särskild skatt på förmögenheter, som skulle inbringa 12 miljoner kronor. När enligt det föreliggande skatteförslaget, den här utjämningsskatten föreslås fördubblad så blir det en ökning på 3,700,000 kronor, och dessutom få vi ju en extra bouppteckningsskatt, som skulle inbringa 6,000,000. Dessa extra skatter, som nu föreslås utöver den ordinarie inkomst- och förmögenhetsskatten, utgöra. alltså sammanlagt 29,700,000 kr. efter beräkningarna. När man därtill lägger den ökning i enheten, som kommer till, så måste det ju bli ganska kännbart för skattedragarna att punga ut med så 'stora direkta skatter.Därtill kommer, att nästan överallt i landet ha ju kommunalskatterna ökats och ävenså landstingsskatterna och mångenstädes likaledes vägskatterna. Det har visserligen här anförts som det egentliga skälet, att vi inom utskottet skulle ha fordrat, att man skulle skjuta på ärendet till närmare riksdagens slut, så att man kunde få en överblick över det hela och vänta till dess med att taga ställning till detta förslag. Jag ber dock att få säga, att jag utan betänkande redan nu vågar mig på att yrka avslag på den utökning av utjämningsskatten, som är föreslagen. Jag förmenar nämligen, att även om man nu fattar beslut i enlighet med detta yrkande, är det visserligen så, att man inte då kan till-J gripa denna skatteökning vid ett senare skede av riksdagen, men jag anser, att det inte kan ligga någon risk i detta, därför att jag tror, att man nödgas intaga den ställningen sedermera gentemot Kungl. Maj :ts samtliga skatteförslag, att man måste undersöka, om man inte kan gå den väg, som riksdagen har gått tidigare, när det har gällt skatteökningar, nämligen att man försöker att lägga en del på de direkta skatterna och en del på de indirekta. Den vägen ha vi gått vid tidigare höjningar, och vi ha även gått den, när det varit möjligt att sänka. Jag tycker, att den nuvarande finansministern borde ha försökt sig på att framlägga förslag i den riktningen även nu. _ Det kan då frågas, vad man har att peka på, om man skall tillgripaindirekta skatter till belopp, som kunna anses vara så pass betydande, att det är någonting att reflektera på. Jag vill då erinra om de motioner, som äro väckta angående höjning av kaffetullen. Det kan inte hjälpas, att man får tillgripa en sådan inkomstkälla i ett så svårt tidsskede som nuvarande, när det gäller finanserna. Det är ju en skattekälla, som tidigare har tillgripits, och vi ha ju haft en betydligt högre kaffetull än vi för närvarande ha. Jag tror, att man utan olägenhet skulle kunna våga sig på att räkna med att där skulle kunna tagas ett tiotal miljoner kronor. Jag vill sedan inte underlåta att vid detta tillfälle yppa, vilket jag har gjort också i utskottet, att det har kommit till min kännedom _ och jagförmodar även till herr finansministerns - att det även i år lär finnas tillgängligt