Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/615

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m; Nr 18. 91 Ang. ändring z' förorclningen om utjämningsskatt. (Forts.) ett rätt betydande belopp i tobaksmonopolet. På grund av de konjunkturer, som vi för närvarande ha och ha haft, har ett betydande överskott uppstått där. Nu vet jag mycket väl, att riksdagen har givit direktiv, att manegentligen inte skall beräkna några inkomster ifrån tobaksmonopolet utöver vad man tar ut skattevägen och att monopolet skall sköta sina affärer så, att därutöver inte bör uppstå någon vinst att uttaga. Men samtidig har ju monopolet haft det direktivet, att det givetvis skall sköta sig så, att det är på den säkra sidan. När nu detta skett, samtidigt som monopolet haft en mycket gynnsamkonjunktur, har en betydande vinst uppstått _ och redan föregående år medgav ju riksdagen, att man skulle få använda denna vinst för att täcka luckor i budgeten _ så skulle man ju, utan att frångå sin principiella inställning,möjligen kunna förfara så även i år, då vi kanske få anse, att vi befinna oss i en lägsta vågdal i konjunkturkurvan. Det är särskilt dessa bägge skattekällor, som jag tror skulle kunna ersätta en del av de direkta skatter, vilka äro föreslagna, och det är medutgångspunkt härifrån, som jag _ dels av det skälet. att man vill ha en överblick av det hela, dels därför att man möjligen inte sedermera kan tillgripa denna ökning av utjämningsskatten, om man fattar beslut i dag enligt utskottets förslag _ dock med trygghet vågar mig på att yrka bifall till den av mig m. fl. avgivna reservationen. Herr Bärg, Anders: Herr talman! Det framgår ju av reservationen, som utskottets ärade ordförande har talat för, att det kanske väsentligaste skälet för reservanternas yrkande är, att man inom utskottet icke har skjutit pådenna frågas behandling så länge som reservanterna önskade, d. v. s. så att den kunde behandlas i ett sammanhang med frågan om övriga direktaskatter. Om man så skulle ha gjort, hade det inneburit, att man hade fått vänta med ställningstagandet till här föreliggande Kungl. Maj :ts proposition så länge, att det kan antagas ha vållat större eller mindre olägenheter vidtaxeringen ute i landet. De vägar, som anvisades för ett dylikt uppskov, tror jag nog vara sådana, att det skulle låtit sig göra att följa dem, men närutskottets majoritet likväl ,fann, att de skattebelopp, som den här föreslagna skatten avser att ge, icke äro mera betungande, än vad de verkligen äro _ det beräknas ju, att denna skatt skall ge två gånger 3.7 miljoner kronor _ så trodde utskottet, att detta sätt att hopbringa det belopp, som det här gäller, i varje fall borde godkännas av riksdagen. När så var förhållandet, fannutskottet inte tillräckliga skäl att skjuta på frågan till längre fram. Nu har utskottets ärade ordförande gett en antydan om att man bordekunna uttaga detta skattebelopp på annat sätt än genom direkt skatt. J ag vill i det hänseendet fästa uppmärksamheten på att reservanterna säga, attavslagsyrkandet inte innebär något ställningstagande mot att ökade bidrag lämnas till den kommunala skatteutjämningen. Kungl. Maj :t har ju härberäknat 18.9, således nära 19 miljoner kronor. Om man genom den här före-' slagna skatten åstadkommer det belopp, som den beräknas ge, så återstår det ändå mer än 10 miljoner att fylla. Nog finns det rådrum, om riksdagen skulle finna påkallat att använda andra skatteformer än de direkta för att komma upp till det belopp, som Kungl. Maj :t har ansett vara behövligt för de nu synnerligen betryckta kommunernas hjälp. Med hänsyn till denna utskottets uppfattning, att man utan olägenhet redan nu kan fatta beslut i frågan, hemställer jag om bifall till utskottets yrkande. Herr Nilsson, Johan, i Kristianstad: För att inte någon i kammaren skall få en felaktig uppfattning, vill jag endast påpeka, att de 18 miljoner, som