Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/618

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


94 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Ang. ändring i förordm'ngen om utjäønningsskatt. (Forts.) väsen, som man överhuvud kan finna - att detta extra tillskott tillutjämningsfonden, som debatten här står om, det är ett tillskott, som kommer först under nästa budgetår och som egentligen är avsett att användas för utjämning under nästa budgetår, d. v. s. på försommaren 1935. Utjämningsbidragen, som skola utgå nu på våren, komma att finansieras av vad som finnes ifonden, vidare av de extra tillägg, som här göras på budgeten, men ocksåmöjligen med hjälp av det, som nu genom höjd utjämningsskatt lägges tillfonden för nästa år. Det är således både någonting, som behöves för denomedelbara utjämningen nu till sommaren och som behöves för att i fortsättningen bilda en grundval för de förhöjda bidrag till kommunerna, som säkerligenunder de närmaste åren bli nödvändiga. Jag tror, att bevillningsutskottet har uppfattat läget på det riktiga sättet, då utskottet här hemställt om bifall till Kungl. Maj :ts proposition. Herr Velander: Herr förste vice talman! När herr statsrådet och chefen för finansdepartementet i anledning av mitt yttrande säger, att det dock skulle förefalla ganska oegentligt, om man skulle nödgas uttaga större del än 100 procent av utjämningsskattens grundbelopp, vill jag blott invända, att det väl inte kan förefalla så oegentligt, då man praktiserat ett dylikt förfaringssätt sedan rätt lång tid tillbaka beträffande inkomst- och förmögenhetsskatten. Jag nödgas också, trots herr finansministerns uttalande, vidhålla, att nog skulle det väl ha varit lämpligt och ändamålsenligt, om riksdagen hade satts itillfälle att i ett sammanhang fatta beslut angående'finansieringen avskatteutjämningsbidragen i deras helhet. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, gjordes enligt dedärunder förekomna yrkandena propositioner, först på bifall till vad utskottet i det nu förevarande betänkandet hemställt samt vidare på godkännande av den vid betänkandet avgivna reservationen; och förklarades den förrapropositionen, vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. Qßjvfdbful?ê- Föredrogs ånyo bevillningsutskottets betänkande nr 'll, i anledning av väckt """°'"°" mt' motion angående jordbruksintressets tillgodoseende i prövningsnämnden. godoaeende 1 prómíørga- nämnderna. l en inom andra kammaren väckt, till bevillningsutskottet hänvisad motion, nr 115, hade herr Olofsson i Digernäs hemställt, att riksdagen ville besluta om en skrivelse till Kungl. Maj :t med anhållan om förslag till sådan ändring i taxeringsförordningen, att jordbruksintresset bleve rättvist tillgodosett iprövningsnämnderna. Utskottet hade i det nu ifrågavarande betänkandet av angivna orsakerhemställt, att motionen li: 115 av herr Olofsson i Digernäs, angåendejordbruksintressets tillgodoseende i prövningsnämnden, icke måtte föranleda någonriksdagens åtgärd. Herr Andersson, Alfred: Herr talman! Jag ber att få säga ett par ord i anledning av detta utskottsbetänkande, ehuru jag inte har något yrkande att gora. Jag tror nog, att jordbruket varit vederbörligen representerat i dessaprövningsnämnder, men det är dock en synpunkt på denna fråga, som jag gärna skulle vilja framföra, nämligen att länsstyrelserna borde ta mera hänsyn till det mindre jordbruket vid utseende av ledamöter i prövningsnämnderna. Det har åtminstone i regel alltid varit så, att det är större jordbrukare, somut