Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/619

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m.~ Nr 18, 96 Om jordbruksintressets tíllgodoseende i prövningsnämnderna. (Forts.) setts till ledamöter i prövningsnämnderna, och det kan ifrågasättas, om det mindre Jordbruket härigenom kunnat få sitt rätta stöd. Med hänsyn till att det stora flertalet jordbrukare i vårt land tillhöra det mindre jordbruket,anser jag, att__det vore väl motiverat, om länsstyrelserna ville ta mera hänsyn till detta _och foreträdesvisrekrytera prövningsnämnderna just bland småbrukare. _Sarskilt med hänsyn till det taxeriiigssystem, som nu skall tillämpas, tycker jag, att det är synnerligen nödvändigt, att det mindre jordbruket blirtillräckligt representerat i prövningsnämnderna. ' Jag har inget yrkande. Herr Nilsson, Johan, i Kristianstad:_ Herr talman! Den siste äradetalaren hade ju inget yrkande, men jag vill ändå säga ett par ord, för att inte hans påstående skall stå oemotsagt. _ Jag tror inte att hans påstående överensstämmer med verkliga förhållandena, 1 varje fall inte överallt. Jag vågar bestämt påstå, att i Kristianstads län är det ingalunda så, som han velat göra gällande, att länsstyrelsen ej tar nödig hänsyn till att ohka kategorier av jordbrukare och näringsidkare blivederbörligt representerade i prövningsnämnderna.-. Jag vill inte yttra mig om hur det är i Malmöhus län, men jag tror det vore lämpligt, ifall hans uppgift har fog för sig, att han riktade sig, inte till riksdagens första kammare, utan till länsstyrelsen i Malmöhus län. _ Kfter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i det nu föredragna betänkandet hemställt. ' Föredrogos ånyo bevillningsutskottets betänkanden: nr 12, i anledning av väckt motion om rätt för skattskyldig att vid taxering till skatt för inkomst av tjänst åtnjuta avdrag för vissa levnadskostnader; nr 13, i anledning av väckta motioner om ökat tullskydd för produktionen av vissa slag av trädgårdsprodukter; samt nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående vissa ändringar i bestämmelserna om stämpelavgift för spelkort. Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt bifölls. Föredrogs ånyo första lagutskottets utlåtande nr 29, i anledning av väckt motion angående ändring av gällande bestämmelser om rätt till nödvärn m. m. l en inom andra kammaren väckt, till lagutskott hänvisad motion, nr 28-L, vilken behandlats av första lagutskottet, hade herr Hillgård m-_ fl. hemställt, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om utredning dels rörande ändring av bestämmelserna om rätt till nödvärn i ändamål att ernå en utvidgning av denna rätt, dels ock rörande sänkning av straffminimum i 14 kap. 4 och 5 §§ strafflagen vid uppsåtlig misshandel varav döden följt eller begränsning av dessa lagrums tillämplighet till sådana fall, då vållande till den dödliga utgången låge gärningsmannen till last, samt framläggande för riksdagen av de förslag, vartill utredningen kunde föranleda. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på anförda skäl hemställt, att förevarande motion icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda. Reservation hade avgivits av herr Linnér, vilken med iiistämmande _avherrar Larson i Lerdala, Heüman, Hedlund i Östersund och Olsson i Rimforsa Om ändrade bestämmelser ang. rått till -nödvärn.