Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/627

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m. Nr 18. 108 Om ändrade bestämmelser ang. rätt till nödvärn. (Forts.) de andra fallen det skulle behövas. Så fort nödvärnsexcess föreligger, är straffminimum borta. Beträffande herr Larsons yttrande skall jag bara inskränka mig till att framhålla, att jag sade, att herr Larson hade beträffande nödvärnsrättenendast gjort ett yrkande och det gällde ärekränkningen. Vad beträffar punkten 2, har den ingenting med nödvärnsrätten att göra. Det är en fristående fråga, även om den har ett visst samband med nödvärnsrätten. ' Herr Heiiman: Herr Bissmark sade ju själv till slut, att det sistayrkandet i reservationen hade ett visst samband med det första. Det är ju så, att om man har nödvärnsrätt, stadgas ju mindre straff än vad som framhållits här angående straffarbete i två år, men det är just under förutsättning att jurister och domare hysa den uppfattningen, att man i den situation manbefunnit sig uti haft nödvärnsrätt. Har man däremot varit i precis likasituation men brukat något större våld, än som varit nödvändigt, och döden därav följt, då har man ingen nödvärnsrätt och då kommer man under lagens dom enligt denna paragraf, där man fälles 'till två års straffarbete. De bådayrkandena ha så. intimt samband med varandra, att man icke kan skilja dem åt. J ag vill vädja till riksdagen att här gå den allmänna opinionen i denna fråga till mötes genom att anhålla hos Kungl. Maj :t om en utredning i frågan. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjorde herr andre vicetalmannen jämlikt de yrkanden, som därunder framkommit, propositioner, först på bifall till vad utskottet i det under behandling varande utlåtandet hemställt samt vidare på. bifall till den vid utlåtandet avgivna reservationen; ochförklarade herr andre vice talmannen, efter att hava upprepat propos?ionen på bifall till utskottets hemställan, sig finna denna proposition vara medövervägande ja besvarad. Herr Larson, Edward, begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en så lydandeomröstningsproposition: V Den, som bifaller vad första lagutskottet hemställt i sitt utlåtande, nr 29, röstar J 3-l Den, det ej vill, röstar _ Nea; Vinner Nej, bifalles den vid utlåtandet avgivna reservationen. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr andre vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser. Herr andre vice talmannenförklarade därpå, att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propo- sitionen. Då emellertid herr Larson, Edward, begärde rösträkning, verkställdes nu votering medelst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda: J 31 af '_ É Nej - 26.