Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


64 Nr 3. Onsdagen den 17 januari f. m. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 24, av herrar Bergqvist och Sandström, om uppförande å ordinarie stat av vissa extra ordinarie konstapelsbefattningar vid fästningspolisen i Boden; nr 25, av herrar Bergqvist och Sandström, om särskild ersättning åtfästningspolispersonalen i Boden vid viss tjänstgöring i fort; nr 26, av herr Karlsson, Oscar Gottfrid, om viss retroaktiv tillämpning av beslut rörande Linköpings stads placering i dyrortshänseende; nr 27, av herr Pålsson, om indragning av dyrtidstillaggen vid vissabefattningar i statens tjänst; nr 28, av herr Pålsson, angående prissättning å, jordbruksprodukter; samt nr 29, av herr Ehrnberg m. fl., om utredning och förslag angåendetillverkning och avsättning av vin av svenska frukter och bä.r. Anmäldes och bordlades kanslideputerades memorial nr 1, angåendeantagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Upplästes följande till kammaren inkomna ansökning: Till riksdagens första kammare. Undertecknad, som av Kungl. Maj :t utsetts till Sveriges ombud vidvärldspostkongressen i Caíro, får härmed vördsamt anhålla om ledighet frånriksdagsgöromålen under den tid, som kommer att krävas för fullgörandet av detta uppdrag, d. v. -s. från och med den 20 januari tills vidare. Stockholm den 17 jan. 1934. __ Ärtders Orne. På gjord proposition bifölls ansökningen för den tid, herr Örne vore genom ifrå.gavarande_ uppdrag förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet. Kammaren åtskildes kl. 5.11 e. m. In fidem G. H. Bergigren.