Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10
Motioner i Första kammaren, Nr 76.

Nr 76.


Av herr Nilsson, Bror, m. fl., angående bekämpandet av

smittsam kastning hos nötkreatur.


I årets statsverksproposition, punkt 75, under nionde huvudtiteln angående förekommande och hämmande av smittsamma husdjurssjukdomar göres hemställan till riksdagen om bidrag till 12 hushållningssällskap för uppehållandet av driften vid av dessa inrättade veterinärbakteriologiska laboratorier. Anslagsposten, som är ny, upptages i den nästföljande punkten 76 med 96.000 kronor.

Föredragande statsrådet anför att föregående års riksdag i princip godkände, att laboratorierna skulle handhava även andra uppgifter än sådana som sammanhänga med tuberkulosbekämpandet. Sådana uppgifter ansågos vara undersökningar i samband med bekämpandet av smittsam kastning och juverinflammationer hos nötkreatur ävensom bakteriologisk mjölkkontroll, köttkontroll och vattenkontroll. Ett ställningstagande till förslaget rörande direkta bidrag till laboratorierna uppsköts emellertid till 1942 års riksdag. Anslaget är enligt vår mening välbetänkt och avsikten med denna vår motion är icke att söka få till stånd någon ändring i föredragande statsrådets hemställan på förevarande punkt.

Emellertid uppträda i samband med dessa laboratoriers statsunderstödda verksamhet vissa frågor, som torde tarva en närmare utredning, särskilt frågan om den smittsamma kastningens bekämpande.

Hittills hava de blodprovsundersökningar, varigenom denna sjukdom diagnostiseras, utförts på statens veterinärbakteriologiska anstalt. Hallands och Östergötlands läns hushållningssällskap hava dock nu enligt vad vi erfarit inkommit till medicinalstyrelsen med anhållan att få utföra dessa undersökningar vid egna laboratorier. Samtidigt har Älvsborgs läns södra hushållningssällskap igångsatt en metodisk kamp emot kastsjukdomen genom att hela mejeriföreningar teckna kontrakt med sällskapets tuberkulosavdelning om samtida åtgärder emot sjukdomen. De blodprov, som där tagas, sändas till statens veterinärbakteriologiska anstalt för undersökning, då sällskapet saknar eget laboratorium.

Fördelen med en gemensam och samtidig, alltså organiserad kamp emot kastsjukan ligger i öppen dag. Därigenom kan man hoppas verkligen kunna få bukt med denna mycket förlustbringande och även för människor farliga sjukdom. För de hushållningssällskap, vilka upptagit och organiserat klinisk kamp mot nötkreaturstuberkulosen, är det jämförelsevis lätt att upptaga även kamp mot smittsam kastning på sitt program. Kostnaderna kunna