Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/179

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
Motioner i Första kammaren, Nr 94.

då ansett sig kunna avgiva förslag om sådan principiell ändring av understödsgrunderna för yrkesundervisning i husligt arbete, som berörda jämställande skulle innebära. I 1940 års anslagsäskande hade överstyrelsen med hänsyn till det föreliggande tidsläget icke ansett sig böra göra framställning om någon förbättring av gällande understödsgrunder.

Tidsförhållandena ha visserligen sedan dess icke undergått någon förändring till det bättre. Skolöverstyrelsen anser emellertid, att det skulle lända yrkesundervisningcn i husligt arbete till stort men, om understödsgrunderna för denna del av yrkesundervisningen allt forfarande skulle vara mindre förmånliga än för övrig sådan undervisning. Överstyrelsen framhåller med rätta, att utbildningen av husmödrar och hembiträden är en för landet lika viktig sak som utbildning av yrkesutövare inom hantverk, industri och handel, samt att under kristider, då det är av största vikt, att såväl födoämnen som textilier i hemmen omhändertagas på för folkhälsa och ekonomi bästa sätt och icke minst att barnen få sin rätta vård, är undervisningen i husligt arbete, som omfattar såväl hushållsgöromål som sömnad och barnavård, av ännu större betydelse än eljest. Överstyrelsen påpekar även, att ett större statsunderstöd skulle giva kommunerna vidsträcktare möjlighet än nu att ordna heltjänster och därigenom förvärva bättre lärarkrafter.

Skolöverstyrelsen erinrar till sist om den höjning av arvode till lärarinnor i hushållsgöromål vid fortsättningsskola från 2 kronor till 2 kronor 50 öre för undervisningstimme jämte fri kost i samband med de praktiska övningarna i ämnet och fri bostad jämte bränsle eller ersättning härför, som föreskrivits i kungl. kungörelsen 1941:469, och betonar, att lärarinnor i hushållsgöromål vid skolor för yrkesundervisning icke böra vara sämre lottade än lärarinnor i samma ämne vid fortsättningsskolan.

Överstyrelsen förordar därför nu en ändring av grunderna för beräkning av statsunderstöd för yrkesundervisning, så att de för yrkesundervisning i hantverk, industri och handel gällande grunderna givas allmän giltighet och komma att jämväl omsluta husligt arbete. Den härav föranledda merkostnaden för budgetåret 1942/43 beräknas till 20 000 kronor.

Statskontoret har tillstyrkt höjning av statsunderstödet för undervisning i husligt arbete vid anstalter för yrkesundervisning till endast 1 krona 80 öre för undervisningstimme i lärlingsskola och 1 krona 95 öre för undervisningstimme i yrkesskola och motiverat detta sitt avvikande från skolöverstyrelsens förslag med att lärarinnorna i husligt arbete vid yrkesundervisningsanstalterna icke böra försättas i bättre ställning än fortsättningsskolornas skolkökslärarinnor, samt att de icke böra garanteras en så hög lönenivå, att därigenom föregripes de överväganden rörande avlönings- och statsbidragsbestämmelserna för yrkesundervisningen, som kunde komma till stånd vid en allmän blivande översyn av yrkesundervisningsväsendet. Statskontoret påpekar vidare att, då statsunderstödet till yrkesundervisningsanstalterna ej