Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/403

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner fi Första kammaren, N r 184. 7 Nr 184. Av herrar Roos och Wist:-and, i anledning av Kungl. M ajt :s proposition med förslag till rättegångsbalk. I Kungl. Maj:ts proposition nr 5 med förslag till rättegångsbalk föreslås bl. a. A i 12 kap. 2 § att såsom ombud må ej brukas annan än advokat eller den som rätten eljest med hänsyn till redbarhet, insikter och erfarenhet finner lämplig, i anslutning vartill föreslås att vad sålunda stadgas för ombud skall gälla även rättegångsbiträde (12 kap. 22 §) samt försvarare, som icke förordnas till offentlig försvarare (21 kap. 3 §) ; i 23 kap. 13 § att om någon vid förhör under förundersökningen vägrar att yttra sig angående omständighet, som är av vikt, eller det eljest finnes erforderligt att någon som är skyldig att vittna höres som vittne redan under förundersökningen, må på undersökningsledarens begäran vittnesförhör äga rum inför rätten; i 36 kap. 17 § att vittne höres av rätten, dock att med rättens tillstånd vittne må höras av parterna; i 18 kap. 7 § och 31 kap. 5 § bl. a. att parts ombud, biträde eller av honom utsedd försvarare, som genom åtgärd eller försummelse av viss beskaffenhet vållat kostnad för motparten, må - även om yrkande därom ej framställes - förpliktas att jämte parten ersätta kostnaden. - l propositionen har man sålunda, liksom för övrigt redan i processlagberedningens förslag, avstått från tanken att införa vare sig ett allmänt eller begränsat advokatmonopol. Härmed har givits avkall på en av de viktigaste fordringarna i en modern process både med hänsyn till önskvärt skydd för den enskildes rättssäkerhet och till den muntliga processens behöriga gång. Redan ifråga om det arbete, som före ett måls anhängiggörande måste nedläggas på dess förberedande, kommer den muntliga processordningen att ställa ökade krav på ombudens och biträdenas juridiska sakkunskap, allmänna omdöme och erfarenhet. En oskicklig eller mindre omsorgsfull sådan förberedelse kan oftare än vad nu är fallet leda till rättsförlust för parten eller förorsaka denne onödiga kostnader. Sedan den egentliga förberedelsen inför domstolen tagit sin början, skärpas ytterligare kraven på. parternas ombud och biträden. Här sättes deras förmåga att precisera sina yrkanden och bestridanden samt att bedöma processuella frågor på än svårare prov. Önskvärdheten av att endast