Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/436

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner i Första kammaren, Nr 192. nuvarande regionala system och på ett framtida eventuellt centraliserat sådant. Så torde kunna ske om den mening, där ovannämnda passus ingår, gives följande formulering: "Med avvikelse från vad i nämnda mom. stadgas skall dock vård av den, som kyarhålles å sinnessjukavdelning vid fängvården eller som icke är häktad men enligt vederbörligt utlåtande är i behov av vård å sinnessjukhus, beredas å det sinnessjukhus eller den sinnessjukavdelning, där den sjuke enligt gällande bestämmelser och avtal bör vårdas, samt ansökan om hans intagande å sådant sjukhus eller avdelning göras hos sjukvårdsläkaren d¿irstädes." Ovannämnda till statsutskottet överlämnade promemoria bifogas denna motion. Åberopande ovan anförda synpunkter hemställer jag, att riksdagen vid beslut om den i propositionen nr 21 föreslagna omändringen av 47 § 4 mom. av gällande sinnessjuklag ville taga hänsyn till ovannämnda formuleringsförslag till lagtext, så att ett rationellare omhändertagande av å sinnessjukhus vårdbehövande lösdrivarelement icke i framtiden bliver försvårat. Stockholm den 18 februari 1942. Th. Magnusson.