Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/495

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

M otioner fi Första kammaren, Nr 20.9. 13 Nr 209. Av herr Sylwan m. fl., fi anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i gällande "tulltaaa m. m. I en den 20 februari 1942 dagtecknad proposition, nr 85, har Kungl. Maj:t, under åberopande av vid propositionen fogat utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att bifalla vissa till propositionen bilagda förslag till ändringar i gällande tulltaxa m. m. Enligt de sålunda framlagda förslagen skulle betydande nedsättningar vidtagas i nuvarande tullar å praktiskt taget alla slags varor av konstsilke med undantag av garn och tråd. Till stöd för propositionen har till en början anförts, att en omprövning av tullama åkonstsilkevaror i det läge, vari vår textilförsörjning för närvarande befinner sig, syntes vara påkallad, och att en lämplig justering av dessa tullar vore av väsentlig betydelse för erhållande av önskvärd import av textilvaror från kontinenten. I anledning av vad sålunda anförts må framhållas, att det måste anses i hög grad tvivelaktigt, huruvida en nedsättning av tullama å konstsilkevaror verkligen skulle komma att medföra en förbättring i vår textilförsörjning. Visserligen torde en sådan tullnedsättning föranleda ökad import av färdiga konstsilkevaror, men samtidigt komme med all sannolikhet den för upprätthållandet av vår egen produktion av sådana varor nödvändiga importen av halvfabrikatet konstsilkegarn att i motsvarande grad minskas. Redan nu föreligga stora svårigheter att från utlandet erhålla tillräckliga kvantiteter sådant garn, och dessa svårigheter komma med säkerhet att göra sig ännu mera gällande i det fall att exporten till Sverige av färdjgfabrikat underlättades genom tullnedsättningar. Det ligger nämligen i sakens natur, att vederbörande exportländer i sådant fall komme att så långt möjligt inrikta sig på att i stället för garn leverera färdiga varor därav. I nuvarande situation torde tullnedsättningarna därför endast komma att medföra en förskjutning i importens sammansättning, medan importen totaliter sett knappast torde komma att ökas. Däremot kan med visshet förutses, att den av tullnedsättningarna föranledda ökningen i importen av färdigfabrikat jämsides med de försämrade möjligheterna att från utlandet erhålla konstsilkegarn skulle komma att medföra en nedgång i den inhemska produktionen med ty åtföljande minskning av arbetstillfållena inom den svenska textilindustrien. Vidare har till stöd för propositionen åberopats, att under den senaste tiden framkommit allt starkare önskemål om en nedsättning av tullarna å konstsilkevaror. Härtill må anmärkas, att tullarna i fråga icke visat sig vara av den stor