Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/517

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner Första kummaren, Nr 216. 9 tatet på det billigaste sättet. I fråga om vad departemcntschefen anfört om den större stabiliteten i lokalföretagen och den säkrare kontrollen över lokalernas användning vilja vi framhålla att när vi så bestämt förorda det enskilda föreningsinitiativet och den fria samverkan som företagsform framför konnnuncn som företagare förutsätta vi att samtliga fackliga, politiska och ideella samt övriga med dem jämförliga föreningar på en ort sammansluta sig i en ekonomisk förening eller bilda ett aktiebolag, vilken sammanslutning har attuppföra och driva den allmänna samlingslokalen, på sätt som gällande reglemente föreskriver. 1 en på sådant sätt bildad ekonomisk förening eller i ett på sådant sätt bildat aktiebolag bör kommunen kunna inträda som andelsägare. Och vidare så anse vi att, därest föreningslivet iorten av någon anledning skulle tyna bort och dö, det alltid i dessa ekonomiska föreningars eller aktiebolags stadgar eller bolagsordningar borde finnas föreskrifter om, att den med statligt stöd tillkomna samlingslokalen i antytt fall skulle övertagas av kommunen. Vid dylikt förfarande torde ingen grundad anledning till tvivel om stabiliteten i lokalföretagen eller i fråga om lokalernas skötsel böra finnas. Skulle föreningslivet på en ort vara föga livaktigt och ekonomiskt svagt, men likvälvara i behov av samlingslokal förmena vi att kommunerna i dylika fall böra taga initiativ och ställa sig som företagare, varvid det dock bör beredas möjlighet för föreningsintresset att få vara representerat. Men även i sådant fall måste l.okale11 uthyras till priser, som möjliggöra för de små organisationerna att existera. Vad därefter angår frågan, att vid uppförande av allmänna samlingslokaler även andra lokalbehov än de som avses för föreningslivet skola tillgodoses, såsom t. ex. anordnande av gymnastiklokaler ln. m. anse vi oss böra framhålla, att erfarenheten bjuder att icke allt för stora förhoppningar knytas vid möjligheten att kombinera t. ex. gymnastiklokal med de utrymmen, som måste finnas i en samlingslokal för föreningslivets behov. Så snart det blir fråga om att inrymma gymnastiklokal i en byggnad stiga nämligen byggnadskostnaderna oproportionerligt i höjden. Mycket ur ren trevnadssynpunkt går även förlorat vid genomförande av angivna kombination. Vår uppfattning är, att just i fråga om gymnastiklokaler borde kommunerna visa större tillmötesgående. Det linnes nämligen ett ganska stort antal för skolbruk uppförda gymnastiklokaler, vilka icke få utnyttjas utanför skolans arbetsschema. Det bör enligt vår mening undersökas om icke behovet av gymnastiklokaler åtminstone till en början lämpligast kunde tillgodoses i anslutning till särskilt folkskolan, varigenom också denna skola finge en välbehövlig förbindelse med den vuxnare ungdomen. All hänsyn måste sålunda tagas till departementschefens uttalande, att inrymmande av gymnastiklokal i allmän samlingslokal ej får komma till stånd om det medför olägenhet för föreningslivet. I Bihung lill riksdagens protokoll 15)-7-2. 3 samt. Nr 214-216. 2