Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/548

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

12 Motioner i Första kammaren, Nr 222. mannens tillsynsplikt. Visserligen hade redan före tillkomsten av denna lagändring rationellt skötta rederier i sina direktiv till befälet ombord fastställt resp. befäls arbetsuppgifter, vilket även järnvägsstyrelsen 1919 började tilllämpa för tågfärjornas del, så att främste maskinisten fick en från främste styrmannen helt fristående ställning. Kungl. järnvägsstyrelsen har alltid tidigare hävdat att övermaskinisten borde löneplaceras högre relativt däcksbefälet än vad fallet är. I skrivelse till Konungen den 29/9 1919 påvisar järnvägsstyrelsen bl. a., "att det ej får förglömmas att ansvaret för och skötseln av ångfärjornas dyrbara maskineri så gott som uteslutande vilar på övermaskinisten", och i anslutning till ett citat ur övermaskinistens instruktion säges i underdånig P. M. den 4 december 1919 bl. a. följande: "Härav framgår att det närmast är befälhavaren och övermaskinisten, som på sina resp. håll skola samarbeta, på vilka ansvaret för ångfärjornas skötsel, underhåll, driftsekonomi m. m. närmast vilar. Förste styrman har såväl enligt gällande sjölag som enligt berörda instruktion ej någon direkt befälsrätt över maskinisten." Och erinrande om de ansenliga belopp, vilka som driftskostnader gå genom övermaskinistens händer, fortsätter styrelsen, att föranlett av vad i sådant avseende "påvilar övermaskinisten är det nödvändigt att hans tjänsteställning får en mot arbetets vikt svarande placering i löneskalan, och detta gäller alldeles särskilt ifråga om placeringen i jämförelse med närmast jämställda tjänstemän i samma verksamhetsområde". - Nu är att märka, att dessa kungl. järnvägsstyrelsens uttalanden fälldes före tillkomsten av 1922 års i berörda avseende betydelsefulla s jölagsändring. Vi hava ansett oss böra erinra om detta, så mycket mera som kommissionen, liksom tjänsteförteckningssakkunniga, påtagligen förbisett även detta faktum. Visserligen säger kommissionen, att övermaskinisten har ansvar för maskinavdelningens vidkommande, men avfattningen av betänkandets yttrande ifråga om 1:e styrmans arbetsuppgifter etc. ger näppeligen uttryck åt annat än det kommissionen håller före att sagda styrman äger efter befälhavarens uppdrag befälsrätt och tillsynsplikt också över maskinavdelningen och dess personal. Så är icke fallet. Ifråga först och främst om allt maskin och elektrotekniskt betonat ombord, men därutöver jämväl beträffande stora och ytterst viktiga delar av fartygsskrovet, tillkommer denna plikt övermaskinisten, som i sjömanslagens 47 §, jämförd med dess 48 §, ålägges självständigt ansvar för att fartyget i dessa delar är i behörigt skick. Ansvaret för att fartyget i övrigt är i behörigt skick faller direkt på befälhavaren och icke, som kommissionen synes hålla för troligt, på i första hand främste styrmannen. Denne är, vad angår fartygets underhåll, blott befälhavarens tjänstebiträde. Förra årets riksdag har, som bekant, beviljat 5,5 miljoner kronor till byggande av en ny Öresundsfärja. Redan enligt lag blir övermaskinisten när