Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/598

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner z Första kammaren, Nr 233. cykelbrigader. Andra förband - jägarbrigaderna - skola organiseras med hänsyn till att de skola särskilt stor framkomlighet. Det fästes sålunda stor vikt vid att förläna våra operativa enheter både slagkraft och rörlighet. med hänsyn till att skyddet av våra långa kuster och landgränser fordrar snabba förband för skyndsam koncentration till hotade områden. Nödvändigheten att utan tidsspillan åstadkomma ett avgörande inom ett avsnitt för att vara beredd till ny insats på ett nytt skärper kraven på slagkraft. Genom lättrörligheten skola förbanden kunna utnyttja de fördelar, som svensk terräng erbjuder. Föreningen av slagkraft, snabbhet och rörlighet skulle öka utsikterna till att med framgång möta en kvantitativt överlägsen angripare. Propositionen har följt dessa riktlinjer för att stärka armén. Dock uppställer sig frågan, om alla möjligheter tillvaratagits. Antalet pansrade operativa enheter har av departementschefen angivits som en procentuellt sett avsevärd del av vår armé. Kostnaden för den dyrbara materiel, som härvidlag skall helt nyanskaffas, föranleder att man av både ekonomiska och organisatoriska skäl måhända för närvarande icke kan spänna bågen mycket högre. En viss förstärkning synes oss dock böra eftersträvas; Krigserfarenheterna ha visat, att tillgången till stridsvagnar och lättrörliga väl beväpnade, motoriserade förband spelar den avgörande rollen i land- kriget. I likhet med vad 1942 års försvarsberedning föreslagit (prop. sid. 27) anse vi därför, att pansarvapnet bör förstärkas med en pansarbataljon vid Göta pansarlivgarde. Kostnaden härför har av beredningen beräknats till -11 miljoner kronor. Dessutom anse vi, att behovet av lufttrupp är trängande. 1941 års försvarsutredning har bortsett från behovet .av lufttrupp i försvarsorganisationen. De militära myndigheterna, med undantag för överbefälhavaren, hava i sina yttranden över försvarsutredningens betänkande icke till behandling upptagit frågan om inrättande av lufttrupper. Överbefälhavaren har dock framhållit, att erfarenheterna från det pågående kriget påvisa behov av ett transportflygförband inom försvarsorganisationen för transport av materiel och personal. Med hänsyn till att möjligheterna att under femårsperioden tillgodose ett sådant förbands behov av materiel icke kunde överblickas, ville överbefälhavaren dock icke nu påyrka dess uppsättande (sid. 642 i prop.). Orsaken till att lufttrupp ej föreslagits torde vara lufttransportförbandens kostsamma organisation och att andra högst viktiga och oundgängliga krav först ansetts böra tillgodoses. Det är emellertid för sent att improvisera detta vapen först när det behövs. Dess uppsättning måste förberedas i tid. I detta sammanhang må erinras om behandlingen av vissa tidigare från bondeförbundshåll framförda förslag. Redan i samband med 1.936 års härordnings genomförande och jämväl vid därefter följande riksdagar framfördes från bondeförbundshåll krav på pansartrupper, men förslagen avvisades då. Pansartrupper ansågos för dyr