Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/611

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner Första kammaren, N r 236. 3 Nr 236. Av herr Friggezåker, z anledvzing av Kungl, Maj:ts proposition angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av hmdets försoarskrafter. . I Kungl. Maj:ts proposition nr 210 angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter föreslås riksda.gen besluta, att den fortsatta utbyggnaden och organisationen av försvarsväsendet under buclgetåren 1942/43-1946/47 skall äga rum i huvudsak efter den av Kungl. Maj:t framlagda planen. Om nödvändigheten av att få en plan fastställd för försvarskrafternas fortsatta utbyggnad och deras fredsmässiga organisation torde delade meningar knappast råda. Här och var ha dock röster höjts mot att under nuvarande krisförhållanden, då upprätthållandet av den förstärkta försvarsberedskapen synes vara den mest angelägna uppgiften, vidtaga en så avsevärd utbyggnad av försvarsväsendets fredsorganisation som , den av Kungl. Maj:t nu föreslagna. Tveksamheten isistnämnt avseende torde i någon mån bero därpå, att den utredning, som föregått Kungl. Maj:ts nu föreliggande förslag, skett med sådan skyndsamhet och under sådana förhållanden, att övervägandena i olika detaljfrågor likaväl som i visa principfrågor av större räckvidd icke kimnat ske så, att alla inverkande faktorer kunnat komma under bedömande. Detta återspeglar sig i olika sammanhang i propositionen, där Kungl. Maj:t ansett sig icke för närvarande kunna fatta definitiv ståndpunkt utan anmält, att spörsmålen skola göras till föremål för ytterligare utredningar. Det föreliggande förslaget avser också att vara en plan, som det ankommer på riksdagen att fastställa att i huvudsak ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden av försvarskrafterna. Möjlighet lämnas alltså öppen för de justeringar, som med anledning av under hand gjorda erfarenheter eller eljest må befinnas erforderliga och lämpliga. Denna omständighet skulle anses kumia onödiggöra en närmare granskning av vissa i propositionen berörda frågor, vilka enligt Kungl. Maj:ts förslag komma. att utredningsvägen göras till föremål för ytterligare överväganden. Likväl förefinnes utan tvekan skäl för en nämnare granskning redan nu av vissa principiella spörsmål och därmedsamman.hörande detaljproblem. Hit hör bland annat frågan om avvägningen mellan olika personalgrupper inom försvaret, vilken fråga i första hand berör försvarsväsendets effektivitet men också äger samband med niöjligheterna att åstadkomma elasticitet inom organisationen.- Frågan om effektiviteten inom försvarsväsendet är inte enbart ett personalproblem. Ostridigt torde emellertid vara, att personaltillgångarnas kvalitet och ut