Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/641

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 242. 3 och förtidspensionering. Förutvarande regementschefer, som ännu äro vid full arbetsduglighet, skulle härigenom få större chanser än nu att beredas sysselsättning; hittills ha de varit mindre väl lottade i detta hänseende i jämförelse med majorer och överstelöjtnanter, vilka såsom varande yngre haft större utsikter till civila anställningar och dessutom inom försvaret kunnat få tjänster såsom militär- och försvarsassistenter eller haft tillgång till arvodesbefattningar i staber och förvaltning. 4) Möjlighet öppnas på denna väg att genomföra en önsklig föryngring på posterna som regementschefer, poster som i vissa hänseenden få betraktas som de kanske betydelsefullaste inom försvaret och på vilka det är av synnerlig vikt att ungt, kraftfullt folk placeras. Anordningen kan emellertid inte genomföras utan att vissa merkostnader uppstå i jämförelse med utredningen och propositionens förslag. Beräknar man approximativt, att av de 24 fobef 8 stå kvar på aktiv stat och 16 äroi pensionerade, skulle kostnadsökningen i jämförelse med propositionens förslag uppgå till c:a 117.000 kr. per år enligt följande beräkning: - 8 st. Oh 1 löner . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 112.080:- 16 st. Ob 1 arvoden . . . . . . . . . . . . . . . -. 87.580:- 199.660:- minskat med 24 st. Oa 14 arvoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.296:- ikostnadsökning 117.374: - per år. Denna beräkning är givetvis endast gjord för att på ett ungefär ange omfattningen av merkostnaden. I den mån ifrågavarande förtroendeämbetsmän eljest skulle ha övergått på disponibilitetsstat minskas denna merkostnad något. Med hänvisning till vad vi ovan anfört få vi hemställa, att riksdagen i samband med behandlingen av proposition nr 210 måtte besluta att befattningarna som försvarsområdesbefälhavare i regel måtte besättas med avträdande regementschefer, vilka kunna förordnas därtill före pensionsålderns inträde - i syfte att en ständig föryngring på regementschefsposterna därigenom möjliggöres - och vilka i mån av lämplighet kunna få kvarstanna till uppnådda 65 år. Stockholm iden 29 april 1942. Ivar Ekströmer. Axel Mannerskantz. Williflm Ni8S6I-