Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/715

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

. Motioner i Första kammaren, Nr 270. 3 ett belopp av 75.000 kr. ställes till Kungl. Maj:ts förfogande". Att behov därav kan komma att uppstå framgår bl. a. av det uttalande, som landshövding Malte Jacobson i dagarna gjort beträffande förhållandena i Bohuslän. Utredningens framställning bjuder på en rad intressanta synpunkter, som i detta sammanhang förtjäna att anföras. Beträffande anslagets användning förklarar sålunda utredningen, "att medlen böra så användas, att de komma barnen till godo till främjande av ett gott hälsotillstånd genom bättre näring och bättre beklädnadt. I främsta rummet bör därvid ifrågakomma stöd åt koloniverksamhet och annan sommarvistelse för barn under innevarande sommar samt beredande av läkarhjälp åt barn, som äro i behov därav. Vidare bör barnens beklädnadsbehov inför stundande höst och vinter i god tid beaktas. För övrigt böra medlen komma till användning efter bedömande i de enskilda fallen för en allmän krishjälp åt barnen." Enligt utredningens förslag .skulle medlen ställas till landshövdingarnas förfogande, vilka sålunda .skulle ha att pröva och besluta i uppkommande hjälpfrågor. W För att möjliggöra en effektiv och omfattande verksamhet på här berörda områden hemställde befolkningsutredningen, att ett anslag på sammanlagt 1.400.000 kronor skulle ställas till förfogande. Av detta borde 1 milj. kr. disponeras för åtgärder till främjande av .sommarvistelse på landet, medan 400.000 kronor skulle utgå som särskild krishjälp till barnen i övre Norrland. Mot detta befolkningsutredningens yrkande står nu det av Kungl. Maj:t äskade beloppet på 500.000 kronor. För vår del våga vi därför hysa den meningen, att det sistnämnda beloppet bör undergå en avsevärd förhöjning främst med avseende på förhållandena i de fyra nordligaste länen. Själva disponerandet borde måhända också få ske på det sätt .landshövdingarna i sin meromnämnda framställning föreslagit. Under hänvisning till det anförda få vi hemställa, att riksdagen ville besluta att till Åtgärder till främjande av sommarvistelse på landet för barn från städer och andra tättbebyggda samhällen för budgetåret 1942/43 under femte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 900.000 kronor. Stockholm den 31 maj 1942. Emil Näsström. A. Gillström. Nils Olsson. Verner Söderkvist. Per Olofsson. Lage Svedberg. Sven Edin. Karl Aug. Johanson.