Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/735

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 278. 9 moda att den provisoriskt påförda skattesumman kommer att stiga avsevärt på grund av de nu föreslagna reglerna, kommer en sådan räntesänkning att medföra en fullkomligt omotiverad och ur de beskattades synpunkt betydande förlust, som kan uppskattas till något hundratusental kronor. Med anledning härav föreslås, att ifrågavarande i 23 § upptagna räntesats bibehålles oförändrad vid 3 procent. Detta är så mycket mer motiverat, som räntan å statens obligationslån uppgår till 3 à 3,5 procent och samma kapital använt i företaget skulle kunna lämna avsevärt högre förräntning. Under åberopande av vad sålunda anförts hemställes, att riksdagen vid behandlingen av föreliggande proposition måtte besluta, dels att den del av krigskonjunkturskatten, som överstiger det skattebelopp, som skulle hava utgått å ett efter 50 procent av den beskattningsbara merinkomsten beräknat grundbelopp, måtte påföras provisoriskt, samt att, därest under senare beskattningsår för den skattskyldige uppkommer inkomstminskning, restitution därav skall ske med det belopp, varmed skatten skulle hava minskats, om denna inkomstminskning avdragits vid taxeringen, dels att den i 4 § 6 mom. införda spärregeln vid beräkningen av utjämningsavdraget för juridisk person med en jämförelseinkomst, överstigande 50,000 kronor, skall utgå, dels att\i förevarande förordning skall intagas ett stadgande av innehåll att prövningsnämnd på yrkande av till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt skattskyldig, vilken företer fullständig utredning för fastställande av jämförelseinkomst enligt samma förordning, skall, ändock att taxering till krigskonjunkturskatt icke varder den skattskyldige f åsatt, ingå på prövning av jämförelseinkomsten därvid i protokollet skall angivas det belopp, vartill jämförelseinkomsten med stöd av den företedda utredningen blivit fastställd, dels ock att den i 23 § stadgade räntan å provisoriskt påförd krigskonjunkturskatt bibehålles oförändrad vid tre procent. Stockholm den 2 juni 1942. Carl Sundberg. Gust. Björkman. Nils Holmström. William Nisser.