Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/745

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 276. 3 Nr 276. Av herr Anderson, Gustaf lwar, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om bestridande av kostnaderna för domsagas kansli, m. m. I liungl. Maj:ts proposition nr 304 framlägges förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen den 17 juni 1932 om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende. Lagförslaget avser att skapa befogenhet för Konungen att i administrativ ordning reglera de ekonomiska konsekvenserna av att en stads invånare bliva tingshusbyggnadsskyldiga, när staden förenasmed domsaga. Av utredningen framgår att dessa ekonomiska konsekvenser reglerats genom avtal eller på annat sätt i alla utom ett av de fall, där förordnande hittills meddelats om stads förening med domsaga. För detta enda fall är lagförslagets övergångsbestämmelse tydligen avsedd. Enligt denna äger Konungen beträffande stad, som före lagens ikraftträdande förenats med domsaga, på ansökan inom sex månader från lagens ikraftträdande meddela erforderliga bestämmelser till reglering av frågan "huruvida och i vad mån staden skall utgiva ersättning till tingslag för andel i befintligt tingshus eller annan egendom", därest denna fråga icke reglerats genom avtal eller på annat sätt. Denna övergångsbestämmelse synes ganska anmärkningsvärd. När en stad förenas med domsaga sker icke blott en ändring i den judiciella indelningen utan även ett slags kommunal indelningsändring, varigenom staden införlivas med ett tingshusbyggnadsdistrikt. En allmän regel vid kommunala indelningsändringar lär vara att bestämmelser om de ekonomiska konsekvenserna av ändringen skola vara meddelade innan denna träder i kraft. Belysande härför är vad kommunala nybildningskommittén i sitt betänkande (sid. 148) anför i fråga om kommunernas ekonomiska mellanhavanden, nämligen att, "såvitt kommittén har sig bekant, har det icke inträffat, att Kungl. Maj:t, utan att vid förordnandet om indelningsändringen förbehåll därom gjorts, sedermera till avgörande upptagit av indelningsändring beroende ekonomiskt spörsinäl av nu ifrågavarande art". I fråga om sådana indelningsändringar, som numera regleras av indelningslagen, kan hänvisas till bestämmelserna i dennas 4 Där stadgas att de ekonomiska mellanhavandena mellan l-;om1nunerna skola