Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/747

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 277. 1 Nr 277. I Av herr Persson och herr Nilsson, Bror, i anledning av/Kungl. Maj:ts proposition angáende lönereglering för lärarpersonalen vid de statsunderstödda lantbruksunderuisningsanstalterna m. m. I l proposition nr 313 till årets riksdag har Kungl. Maj:t framlagt förslag till lönereglering vid de statsunderstödda lantbruksundervisningsanstalterna m. m. Förslaget ansluter sig i huvudsak till den utredning med förslag till lönereglering för lärarpersonalen vid nämnda undervisningsanstalter, som kungl. Iantbruksstyrelsen överlämnat den 20 april 1942. I vissaavseenden avviker emellertid Kungl. Maj:ts förslag från vad kungl. Iantbruksstyrelsen föreslagit." l lantbruksstyrelsens utredning har föreslagits, att framförallt de extra ordinarie ämneslärarna borde komma i åtnjutande av en väsentlig löneförbättring. För närvarande åtnjuter e. o. ämneslärare vid vinterkurs om minst 125 dagar en grundlön av 1.900 kronor, provisorisk avlöningsförbättring 285 kronor, 44 °/o dyrtidstillägg, 836 kronor, varav hälften från staten, samt kristilllägg 290 kronor, likaså hälften från staten, eller tillhopa 3.311 kronor. För helårsanställd e. o. ämneslärare uppgår samtliga löneförmåner till 4.357 kronor. För samtiga tillkommer fri bostad om ett rum. Lantbruksstyrelsens förslag upptager för e. o. ämneslärare vid- vinterkurs om minst 125 dagar en begynnelselön av 3.240 kronor, vid vinterkurs om minst 150 dagar 3.468 kronor samt vid lantbruksskola eller lantmannaskola med helårskurs, vinterkurs och fortsättningskurs eller längre kurs 4.200 kronor. Härtill komma för samtliga rörligt tillägg och kristillägg enligt för statens befattningshavare gällande grunder. Kungl. Maj:t har föreslagit en begynnelselön av 3.100 kronor vid vinterkurs om minst 125 dagar, 3.300 kronor vid vinterkurs om minst 150 dagar samt 4.000 kronor vid lantbruksskola eller lantmannaskola med helårskurs, vinterkurs och fortsättningskurs eller längre kurs. Kungl. Maj:ts förslag innebär sålunda en sänkning av den föreslagna grundlönen med respektive 140, 168 och 200 kronor. Lantbruksstyrelsen hade dessutom föreslagit två ålderstillägg om 300 kronor vartdera efter 3 och 6 år. Kungl. Ma j:t föreslår däremot, att ålderstilläggen begränsas till 240 kronor vartdera. Det torde vara nödvändigt, att lönerna till de extra ordinarie lantbrukslärarna avvägas så att skälig kompensation erhålles för den numera både långvariga och dyrbara agronomutbildningen. Den ringa tillströmningen av elever till 1-antbrukshögskolan och de stora svårigheter för lantbruks- och lantmannaskolorna att erhålla fullgoda lärarkrafter, som de senaste åren yppat sig, Bihang till miifsdagens profo7voil-1942. 3 sm.-al. Nr ;. 1