Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 111 det ytterligare behovet av förrådsutrymmen. En av byggnadsstyrelsen verkställd utredning om kostnaderna för hela förrådsbyggnadsprogrammet - d. v. s. den del, för vilken medel erhållits av 1940 års urtima och 1941 års riksdagar, tillika med den i skrivelsen den 4 augusti 1941 av nämnden förordade utökningen - utvisade, att dessa kostnader skulle komma att uppgå till sammanlagt 36,450,000 kronor. Häremot svarade av nämnden till 35,000,000 kronor beräknade medel, nämligen de förut omnämnda anslagen å tillhopa 28,500,000 kronor samt det av nämnden begärda anslaget å 10,000,000 kronor, med avdrag för 1,000,000 kronor för markförvärv samt 2,500,000 kronor för anskaffning av vissa maskiner och verktyg m. m. Kostnaderna för den av nämnden i skrivelsen den 4 augusti angivna utbyggnaden av ammutionsförråden skulle således enligt de nu föreliggande beräkningarna med 1,450,000 kronor överstiga nämndens kostnadsberäkningar. Anledningen till denna differens - vilken med hänsyn till den av nämnden inledningsvis påpekade justeringen av beräkningen av erforderligt förrådsutrymme i själva verket komme att bliva något mindre än vad nyss antytts - vore närmast att söka däri, att av nämnden tidigare i samråd med byggnadsstyrelsen beräknat belopp per kvadratmeter förrådsutrymme visat sig vara för lågt. Särskilt påverkades beräkningen därav, att kostnaderna för inrednings- och installationsarbeten i förråden vislat sig kostsammare än beräknat. Ammunitionsnämnden syntes på grund härav bliva nödsakad att framdeles hemställa om tilläggsanslag för bestridande av sålunda tidigare icke beräknade kostnader. Vidare har ammunitionsnämnden i sitt utlåtande framhållit, att då hittills anvisade medel beräknades förslå för bestridande av under innevarande budgetår uppkommande kostnader för ammunitionsförrådens anordnande, det av nämnden i dess skrivelse den 4 augusti 1941 äskade anslaget av 10,000,000 kronor icke torde behöva kassamässigt tagas i anspråk förrän efter ingången av budgetåret 1942/43. Det vore emellertid av största betydelse, att nämnden redan nu erhölle tillstånd att vidtaga åtgärder för förrådens planerade utvidgning samt för utförande av inre och yttre försvarsanordningar. Härigenom kunde nämligen samtliga sprängnings- och övriga arbeten å varje förråd utföras i ett sammanhang, vilket medförde att kostnaderna bleve avsevärt lägre än om utvidgningsarbetena måste utföras i en andra etapp. Under åberopande av det anförda hemställde ammunitionsnämnden, att Kungl. Maj:t måtte dels bemyndiga nämnden att vidtaga åtgärder för de centrala ammunitionsförrådens utbyggnad till i skrivelsen angiven areal samt för utförande av erforderliga inre och yttre försvarsanordningar vid förråden, dels ock föreslå riksdagen att för ifrågavarande ändamål för budgetåret 1942/ 43 anvisa ett reservationsanslag av 10,000,000 kronor. 1940 års militära byggnadsutredning har i förnyat utlåtande den 10 november 1941 anfört, att dess tidigare avstyrkande utlåtande grundat sig dels på den vid avgivandet av nämnda utlåtande rådande osäkerhetenii fråga om beräkningarna av ammunitionstillgången, dels ock på det förhållandet, att 1 dåvarande läge av de tidigare för centrala ammunitionsförråd anvisade med