Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 113 ning till vad byggnadsutredningen förordat - medelstilldelningen bör ske successivt. - l överensstämmelse med vad ammunitionsnämnden 1 sm senaste skrivelse i ärendet anfört torde anslaget böra anvisas å tilläggsstat för innevarande budgetår. Jag vill framhålla vikten av att ifrågavarande förråd med det snaraste färdigställas. Ãberopande det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen - att till Anordnande av centrala ammunitionsförråd m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 10,000,000. [2.] 5 c. Anordnande av vissa garage och verkstadslokaler, reservationsanslag. I en av chefen för arméslaben jämte eget yttrande överlämnad skrivelse av den 7 november 1941 har arméförvaltningens fortifikationsstyrelse gjort framställning om anvisande av medel för uppförande av garage och verkstadslokaler vid ett infanteriregemente. Av framställningen inhämtas följande: Chefen för regementet hade i skrivelse till styrelsen anmält behov av varmgarage och motorverkstäder för regementet och därvid anfört följande. Enligt utfärdad arméorder påginge vid regementet utbildning med bilar, pansarbilar, terrängbilar och motorcyklar, varjämte ett antal bilmekaniker underginge utbildning vid regementet. Utbildningens omfattning komme efter hand att ökas och pågå under hela året. Då det icke vore möjligt att genomföra utbildningen med nuvarande provisoriska anordningar, måste permanenta lokaler för ändamålet snarast komma till utförande. Härvid borde utrymme i varmgarage beräknas för lastbilar, vartill komme verkstadsutrymmen med läinplig avvägning i förhållande till antalet bilar och den avsedda mekanikerutbildningen. - l anslutning härtill hemställde regementschefen, att fortifikationsstyrelsen ville för regementet anordna varmgarage för lastbilar med smörj- och spolhall samt bensin- och kolstation ävensom verkstadslokaler. - Samtidigt finge regeinentschefen framhålla nödvändigheten av att erforderliga byggnadsarbeten snarast påbörjades, enär det vore nödvändigt att byggnaderna vore disponibla senast vid april månads ingång 1942. Vid nämnda tidpunkt måste nämligen regementets bilpark bliva föremål för en grundlig översyn efter vinterns övningar med då rådande primitiva garage- och verkstadsförhållanden men innan motorutbildningen med 1941 års klass av devärnpliktiga toge sin början. d §.hefen for armén hade i yttrande i ärendet till fortifikationsstyrelsen medde at, att de av regementschefen anmalda behoven borde tillgodoses, varvid ock- iitrymmesbehovet av varmgarage kunde inskränkas. För återstående lastbilar erfordrades endast kallgarage. Vissa varmgarage samt en mindre verkstadslokal kunde "anordnas genom ombyggnad av ett till regementets kasernetablissement horande ridhus. Fortifikationsstyrelsen funne för egen del, att ifrågavarande nybyggnader for garage och motorverkstäder m. m. under förhandenvarande omständiflheter borde komma till stånd och finge därför tillstyrka, att åtgärder vidtoges i den av chefen f -= - f tfk - or armen angivna omfattningen. Samtidigt ansage sig Of atmnsstyrelsen bora framhalla, att byggnadernas färdigställande vid Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 2. 3