Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 114 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. av regementschefen angiven tidpunkt förutsatte, att arbetena snarast finge igangsättas. Kostnaderna för ifrågavarande arbeten hade av styrelsen beräknats till 750,000 kronor. I anslutning till det anförda hemställde fortifikationsstyrelsen, att för uppförande av angivna byggnader ett belopp av 7 50,000 kronor måtte ställas till styrelsens förfogande. I ärendet har 1940 års militära byggnadsutredning den 24 november 1941 avgivit utlåtande och därvid tillstyrkt bifall till fortifikationsstyrelsens föreliggande framställning. Med hänsyn till den vid regementet bedrivna motor- och- mekanikerutbildningen har behov uppkommit av garage- och verkstadsutrymmen vid regementet. Kostnaderna för anordnande av dylika utrymmen ha av fortifikationsstyrelsen beräknats till sammanlagt 750,000 kronor, mot vilken beräkning 1940 års militära byggnadsutredning icke haft något att erinra. Då de i ärendet anmälda utrymmesbehoven föranletts av den vidregementet bedrivna motorutbildningen, vilken i sin tur sammanhänger med vissa organisatoriska förändringar, har jag icke något att invända mot att medel anvisas i enlighet med fortifikationsstyrelsens av militära byggnadsutredningen godkända förslag. Jag får därför hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Anordnande av vissa garage och verkstadslokaler å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 750,000. [3.] 9 b. Kemiska tvättinrättningar, reservationsanslag. På förslag av Kungl. Maj:t i statsverkspropositionen till 1939 års riksdag (fjärde huvudtiteln, punkten 69) anvisade riksdagen (skrivelse nr 4, punkten 64) till uppförande av kemiska tvättinrättningar vid Skaraborgs regemente och Gotlands infanteriregemente ett reservationsanslag av 116,000 kronor. Arméförvaltningen hade i ärendet anfört bland annat följande: För tvättning av pälspersedlar ävensom i viss utsträckning av yllepersedlar funnes tvenne armén tillhörande kemiska tvättinrättningar, nämligen en i Stockholm och en i Boden. Båda dessa tvättinrättningar hade tillkommit på grund av såväl ekonomiska som hygieniska skäl. Vid det kemiska tvättförfarandet sletes nämligen persedlarna icke i tillnärmelsevis lika hog grad som vid vattentvätt, vartill komme, att kemiskt tvättade persedlar bleve fullständigt desinfekterade, vilket däremot icke alltid vore forhallandet,-da persedlarna vattentvättades. - Av kostnadsskäl borde antalet kemiska tvalt- inrättningar tillsvidare begränsas att omfatta en för varje armefordelning. en för Övre Norrlands trupper samt en för Gotlands trupper. - Nyasadana borde - genom tillbyggnad av redan befintliga tvattiiirattningar - in forsta hand anordnas vid Skaraborgs regemente (tredje armefordelningen), dar tvatt för ett flertal truppförband ägde rum, och vid Gotlands infanteriregemente (Gotlands trupper), där tvättinrättningen under alla omständigheter vore 1 behov av modernisering.