Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


122 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. i anslutning därtill förordat, att nämnda belopp, 75,000 kronor, ställes till förfogande för ändamålet. 3. Istándsättning av torpedbåtsslipen vid varvet och flyttning av slipens upphalningsspel. I denna del har varvschefen i sin skrivelse till marinförvaltningen anfört följande: Verkställd undersökning hade visat, att varvets torpedbåtsslip vore i stort behov av iståndsättning. Särskilt spåröverbyggnaden, sjöspåren häri inberäknade, bestående av räls på syllar av betong respektive trä, vore delvis i stort behov av reparation. Olyckstillbud, urspårningar och dylikt hade även nyligen förekommit vid sliptagning och sjösättning av båtar vid slipen. Iståndsättningsarbetena avsåge i huvudsak anordnande i erforderlig utsträckning av nya syllar och ny räls å slipspåren, packning och justering av desamma jämte översyn, reparation och justering av undervattensdelen. Kostnaden för dessa arbeten beräknades uppgå till omkring 120,000 kronor. Vid förhalningar på torpedbåtsslipen stoppades trafik och transporter ovanför slipen på grund av att wiren till upphalningsspelet korsade körbanan och järnvägsspåren. Verkställd undersökning angående möjligheterna att avhjälpa denna mycket kännbara olägenhet visade, att en flyttning av spelet till samma sida av körbanan som slipen vore möjlig efter vidtagande av vissa förändringar av spelet, bland annat övergång till kilremsdrift samt anskaffande av ny motor och växel. Emellertid nödvändiggjorde spelets flyttning även vissa andra arbeten, nämligen uppförande av särskilt hus för detsamma, ändring av järnvägsspåren och breddning av gatan ovanför slipen, diverse elektriska kabelarbeten m. m. Dessa arbeten beräknades draga en kostnad av inalles omkring 60,000 kronor. Beträffande de nu angivna iståndsättningsarbetena har marinförvaltningen uttalat, att desamma med hänsyn till risken för haverier vid sliptagningar och därav föranledda olycksfall så snart som möjligt borde komma till utförande. I avseende å flyttningen av slipens upphalningsspel har marinförvaltningen understrukit olägenheterna för varvets järnvägstransporter av spelets nuvarande placering. Marinförvaltningen har på grundval av de av chefen angivna beloppen beräknat kostnaderna för i denna punkt avsedda arbeten till sammanlagt (120,000 -l- 60,000 -=) 180,000 kronor. 4. Modernisering av apteringsverkstaden å varvet. I särskild skrivelse den 29 augusti 1941 har marinförvaltningen hemställt, att ett belopp av 87,000 kronor måtte ställas till förfogande för modernisering av apteringsverkstaden å Karlskrona örlogsvarv. Ärendet är av den natur, att närmare redogörelse för detsamma icke torde böra lämnas till statsrådsprotokollet. Medelsbehovet under förevarande anslag skulle enligt den lämnade redogörelsen komma att uppgå till sammanlagt (175,000 + 75,000 + 180,000 -i- 87,000 =) 517.000 kronor. Äberopande det anfördahfår jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen - att till Vissa arbeten vid Karlskrona örlogsvarv å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 517,000.