Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 123 [7.] 25 c. Förrådslokaler för minor m. m., reservationsanslag. Efter därom av marinförvaltningeni särskild skrivelse den 29 augusti 1941 gjord framställning har Kungl. Maj:t genom beslut den 30 december 1941 medgivit, att ett avsevärt antal minor och sjunkbomber för marinens räkning finge anskaffas med anlitande av vederbörligt förskottsanslag. I samma skrivelse har ämbetsverket jämväl lill behandling upptagit frågan om anordnande av förrådslokaler för den ifrågavarande materielen. Av handlingarna i ärendet inhämtas bland annat, att dessa förrådslokaler förutsatts skola utföras såsom fullträffsäkra på vissa angivna platser i anslutning till under färdigställande varande förråd. Kostnaderna för de nytillkommande förråden hava av marinförvaltningen beräknats till sammanlagt 1,200,000 kronor. - l förevarande sammanhang har marinförvaltningen jämväl till behandling upptagit frågan om anordnande av förråd för en viss kvantitet undervattensbåtsnät, som marinförvaltningen - med återupprepande av en hösten 1940 gjord framställning i ämnet - i föreliggande skrivelse föreslagit till anskaffning. Kostnaden för anordnande av sistnämnda förråd har marinförvaltningen angivit till 530.000 kronor. 1 För den avsevärda mängd minor och sjunkbomber, som i anslutning till Deptmemem Kungl. Maj:ts förenämnda beslut den 30 december 1941 kommer att anskaf- mf" fas med anlitande av medel å förskottsstaten, torde erforderliga förrådslokaler med det snaraste böra utföras. Jag biträder därför marinförvaltningens förslag om anvisande av anslagsmedel för detta ändamål. - Som jag icke ämnar föreslå den anskaffning av undervattensbåtsnät, som skulle föranleda behov av särskilda för sådana nät avsedda förråd, torde framställningen om anvisande av medel för sistnämnda förråd icke böra föranleda åtgärd. I l anslutning till det anförda skulle sålunda medelsbehovet i förevarande avseende uppgå till 1,200,000 kronor. Mot denna beräkning har jag intet annat att invända än att densamma, innan dispositionsbeslut meddelas, torde böra underkastas granskning av 1940 års militära byggnadsutredning. Jag hemställer således, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till F örrådslokaler för minor m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .- kronor 1,200,000. [8.] 26. Slipar och förvaringshallar för motortorpedbåtar m. m., reservationsanslag. Efter därom av Kungl. Maj:t i propositionen 1940 U: 38 (punk- ten 9) framlagt förslag anvisade riksdagen (skrivelse nr 54, punkten 7) till slipar och förvaringshallar för motortorpedbåtar m. m. å tilläggsstat l till riksstaten för budgetåret 1940/41 ett reservationsanslag av 2,900,000 kronor. Av det vid propositionen fogade utdraget avstatsrådsprotokollet över försvarsärenden framgår, att av anslaget ett belopp av 500.000 kronor avsetts för baseringsanordningar för motortorpedbåtar å Ostkusten.