Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Depariements chefen. Departements- chefen. 124 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. I särskild skrivelse den 29 augusti 1941 har marinförvaltningen anmält, att ytterligare anslagsmedel för den ifrågavarande baseringsanordningen å Ostkusten erfordrades. Till stöd för framställningen har ämbetsverket bland annat framhållit, att genomförda övningar med motortorpedbåtar givit vid handen ett stegrat behov av depåpersonal, vadan befintliga ekonomibyggnader och bostäder måste utökas. Vidare påkallades en ökning av det elektriska distributionsnätet samt särskilda förvaringsplatser för viss teknisk materiel. Jämväl den allmänna prisstegringen hade medfört kostnadsökningar. Det sammanlagda medelsbehovet i förevarande avseende uppginge till 120.000 kronor. I anslutning härtill och med förmälan att ämbetsverket avsåge att framdeles inkomma med äskanden om ytterligare medel för motsvarande anordningar vid örlogsvarven och Göteborgs örlogsdepå har marinförvaltningen hemställt, att ett belopp av 120,000 kronor måtte ställas till förfogande för nu ifrågavarande ändamål. Vunna erfarenheter av motortorpedbåtsvapnet hava såsom marinförvaltningen framhållit medfört vissa ökade krav i avseende å baseringsanordningarna för dessa fartyg. På grund härav finner jag mig böra biträda marinförvaltningens framställning om anvisande av ytterligare anslagsmedel för utbyggande av motortorpedbåtsbasen å Ostkusten samt för täckande av genom prisstegringen uppkommande merkostnader. Anslaget torde böra upptagas under samma rubrik som det i det föregående berörda anslaget å tilläggsstat. Som jag icke har något att invända mot den i ärendet verkställda kostnadsberäkningen, får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Slipar och förvaringshallar för motortorpedbátar m. m. å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 120,000. [9.] 28 b. Förbättring av apteringsverkstaden vid Gotlands kustartilleriförsvar, reservationsanslag. I sin skrivelse den 29 augusti 1941 angående vissa medelsbehov å tilläggsstat för innevarande budgetår har marinförvaltningen hemställt, att ett belopp av 70,000 kronor måtte ställas till förfogande för vissa närmare angivna förbättringsarbeten å apteringsverkstaden vid Gotlands kustartilleriförsvar. Behovet av förbättring av ifrågavarande verkstad har uppkommit därigenom, att en tidigare planerad för armén och marinen gemensam apteringsverkstad på Gotland numera av angivna orsaker icke anses böra komma till utförande. Framställningen har tillstyrkts av statens ammunitionsnämnd och försvarsväsendets verkstadsnärnnd. Föreliggande framställning anser jag mig böra biträda. -. - Då jag ej har något att erinra mot kostnadsberäkningen, hemstaller jag. att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen