Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


143 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. den lagring av förnödenheter, som äger rum under statens livsmedelskommissions omedelbara överinseende. Sammanlagt utgöra alltså de för lagring av förnödenheter inom livsmedelskommissionens område disponibla medlen (24.000,000 + 31,250.000 =) 55,250,000 kronor. Sedan 1941 års riksdag (skr. nr 340) godkänt av föredragande departementschefen under punkten 25 av elfte huvudtiteln till 1941 års statsverksproposition angivet sätt för redovisning av vissa försäljningsmedel, som influtit eller inflyta till statens reservförrådsnämnd, har Kungl. Maj:t genom beslut den 11 juli och den 19 december 1941 bestämt, att till reservförrådsnämnden influtna försäljningsmedel å tillhopa 5,064,027 kronor 64 öre finge av nämnden användas dels för täckande av nämndens kostnader för varors lossning, transporter inom landet, intagning i magasin, tullar och skatter m. m., dels ock för bestridande av kostnaderna för inköp av vissa inhemska produkter. På grund härav ha för dessa ändamål avsedda medel från anslaget till Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m. icke behövt tagas i anspråk. - Genom beslut den 1 augusti 1941 har Kungl. Maj:t dels hemställt till aktiebolaget Vin- & spritcentralen att till reservförrådsnämnden försälja de kvantiteter skattefri 95-procentig sprit, som tillverkades under år 1941 samt första kvartalet 1942 och som bolaget efter samråd med statens industrikommission och statens bränslekommission funne icke vara erforderliga för hushålls- och tekniska ändamål, dels uppdragit åt reservförrådsnämnden att tills vidare intill den 31 mars 1942, med användande av under händer varande medel, från bolaget inköpa och successivt omhändertaga de kvantiteter skattefri 95-procentig sprit, som bolaget hembjöde åt nämnden, dels ock förklarat sig vilja framdeles meddela beslut beträffande täckandet av kostnaderna för ifrågavarande inköp. Reservförrådsnämnden har i skrivelse den 9 oktober 1941 hemställt - såvitt här är i fråga - om anvisande för budgetåret 1941/42 av 7,400,000 kronor till likvidering av de partier skattefri 95-procentig sprit, som reservförrådsnämnden från aktiebolaget Vin- & spritcentralen inköpt eller kunde komma att inköpa. Nämnden har i sin .skrivelse härom anfört bland annat följande: Reservförrådsnämnden har under tiden 1 juli-30 september 1941 inköpt skattefri 95-procentig sprit till ett belopp av 576,413 kronor. Nämnden beräknas under återstående del av innevarande budgetår skola inköpa ytterligare avsevärda partier 95-procentig sprit. Kostnaderna för inköp avföre- nämnda partier sprit torde enligt uppgift från aktiebolaget Vin- & spritcentralen kunna beräknas till 1 krona per liter. Under förutsättning attnamn- den ålägges att fortsätta inköpen av 95-procentig sprit under hela innevarande budgetår, skulle de totala kostnaderna för inköp av sådan sprit under budgetåret uppgå till omkring 7,400,000 kronor. I utlåtande den 17 oktober 1941 har statens bränslekommission tillstyrkt reservförrådsnämndens framställning. Ställföreträdande chefen för försvarsstaben harpå uppdrag av överbefälhavaren över rikets försvarskrafterden 24 oktober 1941 avgivit utlåtande och därvid tillstyrkt framställningen un