Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 149 der framhållande att en upplagring av varor av ifrågavarande slag komme den militära beredskapen till godo. Statens livsmedelskommission har i skrivelse den 28 november 1941 anfört bland annat följande: Det i lagringsprodukter bundna rörelsekapitalet uppgick den 31 oktober 1941 till sammanlagt i runt tal 43 miljoner kronor, därav 27 miljoner kronor i slaktvaror, 14 miljoner kronor i smör och 2 miljoner kronor i övriga varor, såsom ost, fisk och sill m. m. Under de närmaste månaderna beräknas på grund av den stora utslaktningen lagret av slaktprodukter stiga till ett värde av 57 miljoner kronor. Under hösten kan emellertid en del av lagren av smör beräknas tagas i anspråk för konsumtion, varför en del av detta kapital kommer att åter bliva disponibelt. Det belopp som på detta sätt kommer att frigöras torde kunna uppskattas till 5 miljoner kronor. Med hänsyn emellertid till ovissheten beträffande den tidpunkt, då de upplagrade slaktprodukterna kunna komma att tagas i anspråk för konsumtion, ävensom till möjligheterna av att smörlagren åter kunna stiga till en storlek motsvarande nyssnämnda värde redan innan någon minskning av lagren av slaktprodukter ägt rum, torde man icke kunna med säkerhet räkna med att förenämnda belopp å 5 miljoner kronor blir disponibelt för lagring av andra varor än smör. I detta sammanhang kan erinras om att under våren och försommaren 1940 lagren av slaktprodukter och smör samtidigt voro förhållandevis höga. För övriga hithörande varor torde försiktigtvis böra räknas med behov av rörelsemedel till ett belopp av ytterligare 2 miljoner kronor. Utöver de av kommissionen för ifrågavarande ändamål disponibla medlen skulle alltså för innevarande budgetår erfordras (57,000,000 + 14,000,000 + 2,000,000 + 2,000,000 - 55,250,000 =) 19,750,000 kronor eller i runt tal 20 miljoner kronor. Till täckande av de kostnader, som angivas i reservförrådsnämndens ochdepmemam livsmedelskommissionens nu förevarande framställningar, synas medel böra utgå från det för innevarande budgetår å kapitalbudgeten uppförda reservationsanslaget till Förlagskapital för inköp av förnödenheter, m. m.. Av å detta anslag hittills anvisade medel återstå såsom förut nämnts cirka 12,600,000 kronor. Vid sidan härav har reservförrådsnämnden medgivits att till utgifter, som bort bestridas från anslaget, använda till nämnden influtna försäljningsmedel å tillhopa omkring 5,000,000 kronor. Man måste åtminstone för närvarande utgå från att det återstående, ännu ej disponerade beloppet av omkring 12,600,000 kronor kommer att behöva användas för de ändamål, som ursprungligen avsetts vid medelsanvisningen. Av de återstående medlen skulle därför icke vara att påräkna något belopp för de medelsbehov som nu anmälts. Emellertid ha ju, såsom förut omnämnts, i runt tal 5,000,000 kronor av de till reservförrådsnämnden influtna forsäljningsmedlen disponerats för reservförrådsnämndens verksamhet, varför ett motsvarande belopp av anslaget kan disponeras för de nu aktuella behoven. - l samband med den på grund av de senaste årens dåliga skördeutfall igångsatta fodercellulosatillverkningen har erhållits en ökad framställning av sprit vid cellulosafabrikerna. För omhändertagande av de spritkvantichefen.