Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Kungl. Maj:ts proposition nr 3. Till höstsessionen av 1941 års riksdag gjordes icke någon framställning angående förskottsstaten. På sätt jag vid anmälan av proposition nr 305 anförde, erfordrades icke någon proposition med hemställan till riksdagen om förklaring, att förskottsstaten skulle äga fortsatt giltighet, eftersom 1941 års riksdag redan i samband med "godkännande av förslaget till beredskapsstat lämnat sitt bemyndigande till dennas ikraftträdande. Något behov av ändringar i förskottsstatens utformning fann jag icke heller föreligga. Däremot förelades riksdagen med nämnda proposition och i senare framställningar förslag om reglering av en del av de utgifter, som bestritts eller anvisats att utgå av förskottsanslag. I proposition nr 2 angående tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 ha tidigare denna dag äskats ytterligare vissa anslag till reglering av förskottsutgifter. Sådana anslagsäskanden äro att förvänta även under riksdagens lopp. Förslag rörande den slutliga regleringen av förskottsstatens utgifter är avsett att framläggas närmare budgetårets slut. I fråga om den väntade belastningen å förskottsstaten torde jag få hänvisa till de beräkningar, för vilka jag redogjort vid anmälan av lnkomsterna i årets statsverksproposition i den avdelning, som behandlar utfallet av löpande statsreglering. Såsom framgår av vad jag i nämnda sammanhang anfört, föreligger fortfarande behov av att kunna anlita förskottsstaten. För förlängning av dennas giltighet fordras riksdagens medverkan. Jag förordar, att förslag härom nu förelägges riksdagen. Några ändringar i avseende å förskottsanslagens belopp eller dispositionsrätten till dessa synas icke påkallade. Enligt de nyss åberopade beräkningarna rörande utfallet av löpande statsreglering kommer den fullmakt, som gällande förskottsstat innefattar, att vara tillräcklig intill utgången av budgetåret, under förutsättning att inga större förändringar inträffa i vårt lands försvarspolitiska läge. I årets statsverksproposition har jag vid anmälan av finansplanen behandlat frågan om riksstaten och förskottsstaten för försvarsväsendet under nästa budgetår. Jag har .därvid förordat en överflyttning av vissa försvarsutgifter från förskottsstaten till riksstaten samt av vissa utgifter för folkförsörjningen från riksstaten till förskottsstaten. Med hänsyn till att riksstaten och förskottsstaten på detta sätt upptagits till gemensam prövning vid utformandet av årets finansplan, torde det vara lämpligt att redan nu framlägga de uppgifter, som erfordras för en bedömning av förskottsstatens avsedda utformning. Som jag i nyssnämnda .sammanhang närmare utvecklar, blir emellertid anslagsberäkningen på förskottsstaten i viss mån beroende av huru den slutliga regleringen av förskottsutgifterna under innevarande budgetår genomföres. Ett förslag till beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1942/43 kan därför först senare föreläggas riksdagen. I detta sammanhang torde erforderliga -uppgifter angående statens sannolika utformning få lämnas genom att vid statsrådsprotokollet i detta ärende fogas ett beräknat förslag till beredskapsstat (Bi- hang).