Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 3. 3 h Med avseende å utformningen av detta förslag må följande anföras. Förskottsanslagen för löpande utgifter för de olika förs varsgren a r n a ha beräknats till belopp, i stort sett motsvarande den motsedda belastningen å förskottsanslagen under innevarande budgetår. Det för försvarsväsendet gemensamma förskottsans l a g e t f ö 1 lö pa n d e u tg i f t e r har preliminärt beräknats till ett belopp som med 20 miljoner kronor överstiger den motsedda belastningen under innevarande budgetår. Justeringen betingas av att eventuellt utgående semesterersättningar förutsatts under nästa budgetår skola bestridas av anslaget; jag torde få erinra" om vad som anförts härom i finansplanen. Beträffande förskottsanslaget till engångsutgifter för f ö r s v a r s v ä s e n d e t, som i avgörande grad påverkas av redan under innevarande budgetår fattade utgiftsbeslut och sättet för regleringen av dessa, vill jag framhålla följande. Vid anmälan av proposition nr 3 till 1941 års riksdag angående fortsatt giltighet för förskottsstaten för försvarsväsendet m. m. uttalade jag mig för en viss begränsning av dispositionsrätten till ifrågavarande förskottsanslag. Denna borde genomföras i samband med en mera omfattande reglering av de å förskottsstaten redan anvisade engångsutgifterna. Av särskilda- skäl lät sig sedermera denna reglering icke genomföra vid 1941 års riksdag, varför anslag då endast anvisades för täckning av de under budgetåret 1940/41 utbetalade engångsutgifterna. Dessa uppgingo sammanlagt till 595.11 miljoner kronor. Med hänsyn bland annat till vad i årets statsverksproposition anföres angående avgränsningen av riksstatens fjärde huvudtitel och mot denna svarande förskottsanslag är det önskvärt, att de hittills å förskottsstaten anvisade engångskostnaderna regleras vid 1942 års riksdag. De i statsverkspropositionen framlagda beräkningarna rörande utfallet av löpande statsreglering ha verkstållts från denna utgångspunkt. Hittills meddelade anvisningar och bemyndiganden avseende sådana engångsutgifter, som skola avföras å förskottsstaten för försvarsväsendet och för vilka täckningsanslag ännu icke anvisats eller äskats, uppgå till sammanlagt i runt tal 900 miljoner kronor. Av detta belopp motsvara 750 miljoner kronor det redan i utfallsberäkningen för innevarande budgetår i statsverkspropositionen beaktade regleringsbehovet. Dessutom ha förvaltningsmyndigheterna anmält ytterligare äskanden å något över 200 miljoner kronor, vilka ännu icke varit föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Om även dessa äskanden beviljas, uppkommer ett ännu icke beaktat medelsbehov å något mera än 350 miljoner kronor. Härav torde 300 miljoner kronor - varav 150 miljoner kronor för utgifter i anledning av redan fattade beslut och samma belopp med hänsyn till föreliggande äskanden - böra preliminärt avses täckta under budgetåret 1942/43. Frågan om reglering av resterande belopp torde icke aktualiseras förrän under budgetåret 1943/44. För nyss angivna utgifter å 300 miljoner kronor torde medel nu böra beräknas i förslaget till beredskapsstat för försvarsväsendet för nästa budgetår.