Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Kungl. Maj:ts proposition nr 3. Jag erinrar emellertid om vad jag vid anmälan av årets tinansplan anfört angående möjligheten av att viss del av summan eventuellt kommer att framdeles få överföras från beredskapsstaten till regleringsanslag å tilläggsstat li för innevarande budgetår, under förutsättning att ifrågavarande äskanden komma att bifallas av Kungl. Maj:t under innevarande budgetår. På nästa års beredskapsstat böra ytterligare beräknas medel för finansiering av helt oförutsedda engångsutgifter för vilka medel icke kunna i vanlig ordning äskas av riksdagen. För detta ändamål torde i yförskottsstaten för nästa budgetår böra preliminärt upptagas 200 miljoner kronor. Ett syfte med den i statsverkspropositionen föreslagna gränsdragningen mellan riksstaten och förskottsstaten är attivissmån övervinna den obestämd- het i -utgiftsavgränsningen som blivit en följd av tvånget att arbeta med en omfattande finansfullmakt vid sidan av riksstaten. I samma syfte är det lämpligt att nu närmare reglera dispositionsrätten till det förskottsanslag till engångsutgifter som alltjämt är erforderligt. Jag föreslår därför att för anslaget upprättas en särskild stat med specifikation av de summor som avses skola.stå till Kungl. Maj:tsfria disposition respektive bereda täckning för ,utgifter. i anledning av beslut eller äskanden, som i samband med statens framläggande eller dessförinnan anmälts för riksdagens vederbörande utskott. Med denna anordning jämte den reglering av utgifterna som avses genomförd under löpande budgetår begränsas utrymmet för extraordinära engångsutgifter så starkt -förhållandena det medgiva och bli medelsäskandena på nästa års riksstat i huvudsak normerande för den fortsatta materielanskaffningen. ¿¿ AI enlighetgmed vad jag här anfört har förskottsanslaget till engångsutgifter följförsvarsväsendet i statförslaget beräknats till (150 -l- 150 + 200 =) 500 milliener kronor- s . - r V -Beträffande de förskottsanslag somavse civila utgifter ha i anledning av den föreslagna gränsdragningen mellan förskottsstaten och riksstaten vidtagitsuföljande förändringar. - . Under nionde huvudtiteln har beräknats ett nytt anslag å 50 miljoner kronoriför prilsclearing för fodermedel m. :m. Ã anslaget böra avföras de utgifter för vilka ett anslag med samma beteckning anvisats å riksstaten för löpande budgetår samt vidare de utgifter som kunna föranledas av regleringen av priserna på oljekakor och fodercellulosa. För sistnämnda utgifter äskas under innevarande budgetår ett anslag a tlllaggsstat li. - Det redan tidigare under elfte huvudtiteln uppförda. förskottsanslagetjill allmänna utgifter för pris- och handelsreglerandeåtg ä rid e r beräknas vidare höjt från 20 till 50 miljoner kronor. Anlednmcgen härtill är, att kostnaderna för förmalningsersättningar m. m., som nu utga av ett .anslag å riksstaten, -enligt vad som föreslås i statsverkspropositionen under nästa budgetår skola bestridas från förskottsanslag. - -övri,gt¿beräkna.s¿ -de i förslaget till beredskapsstat uppförda anslagen till ¿a1¿r¿ma,belopg som i gäll.ande förskottsstat. - l .- :