Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departe- menta- chefen. 8Ö Kungl. Mørj:ts proposition nr /4. Iönligen undan varandra eller barn undan föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar eller ock stärbhusdelägare eller andra, som i samfällt bo eller bolag äro, undan varandra. Innebörden av att gärning betraktas såsom bodräkt är att den bedömes mildare på grund av viss samhörighet mellan den brottslige och målsäganden. Straffrättskommittén har bibehållit bodräktsprivilegiationen vid stöldbrottet. Såsom bodräkt har enligt kommittéförslaget i förevarande paragraf privilegierats följande fall, nämligen att någon stjäl lösöre vari han äger del, att någon stjäl lösöre eller penningar från dödsbo vari han är delägare samt att makar, syskon, föräldrar och barn, adoptivföräldrar och adoptivbarn eller fosterföräldrar och fosterbarn stjäla lösöre eller penningar från varandra medan de sammanbo. Enligt 7 § blir straffbestämmelsen liksom övriga stöldparagrafer tillämplig jämväl vid tillgrepp från fastighet. Svea hovrätt har yttrat, att stöld av värdepapper borde privilegieras i sam; ma utsträckning som stöld av penningar, d. v. s. i dödsbo- och familjeförhållanden. Samma ståndpunkt har intagits av hovrätten för Övre Norrland och Sveriges advokatsamfund. Stockholms rådhusrätt har gjort gällande att stöld av värdepapper borde privilegieras även i samäganderättsförhållanden, så att bodräktsprivilegiationen skulle omfatta alla slags föremål utom penningar i samäganderättsfall. T. f. Iandsfogden i Malmöhus län har ansett att stöld av penningar bör privilegieras i samma utsträckning som stöld av lösöre, och Göta hovrätt har ifrågasatt att jämställa lösöre, penningar och värdepapper i samtliga fall. Vad angår kretsen av dem för vilka bodräktsprivilegiationen skall gälla på grund av familjeförhållande, har Svea hovrätt funnit tveksamt om med fosterföräldrar och fosterbam skola förstås jämväl styvföräldrar och styvbarn samt med syskon även s. k. sammanbragta barn. Enligt hovrättens mening borde samtliga dessa och dessutom svärföräldrar, måg och svärdotter komma i åtnjutande av privilegiationen, varför hovrätten hemställde om förtydligande och utvidgning av bestämmelserna. Hovrätten för Övre Norrland har likaledes satt i fråga, om icke styvföräldrar och styvbarn samt svärföräldrar, svärson och svärdotter borde upptagas i bestämmelserna. Sveriges advokatsamfund har ansett att även de som stadigt sammanbo med -varandra borde medtagas. Då i ett s. k. stockholmsäktenskap tillgrepp mellan föräldrarna och barnen eller mellan barnen inbördes enligt förslaget behandlades som bodräkt, borde nämligen enligt samfundets mening också tillgrepp mannen och kvinnan emellan vara privilegierat. I huvudsak ansluter jag mig till kommitténs förslag beträffande denna paragraf. Då det i vissa fall skulle förefalla konstlat att göra skillnad mellan penningar och värdepapper, torde emellertid bodräksprivilegiationen i dödsbo- och familjeförhållanden böra utsträckas till värdepapper. I fråga om samäganderättsförhållanden synes det däremot icke vara tillrådligt att utsträcka privilegiationen till penningar och värdepapper. För att tydligare utmärka denna skiljaktighet har bestämmelsen om samäganderättsfallet placerats sist. Vad angår önskemålen om llpptagalldß av Slyvföfäldfaf 0011 Styv