Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 23 meddelat, att den ifrågavarande apparattypen för närvarande underginge översyn i syfte att ernä vissa förbättringar, varför enligt kommissionens mening allenast ett mindre antal apparater nu borde anskaffas för armén i syfte att tillgodose de mest angelägna behoven. I anslutning till vad bränslekommissionen sålunda anfört vill jag förorda, att medel nu anvisas för anskaffning av det av kommissionen tillstyrkta antalet apparater, eller sammanlagt 100 stycken. Vid anskaffningen torde vad av bränslekomlnissionen anförts om vidtagande av förbättringar å de inköpta apparaterna böra iakttagas. Kostnaden för en på nyss angivet sätt reducerad anskaffning skulle med det av sjukvårdsstyrelsen angivna styckepriset komma att uppgå till (100 X 225 =) 22,500 kronor, vilket belopp torde böra avrundas till 23,000 kronor. Om kostnaderna på grund av omkonstruktionen skulle komma att uppgå till högre belopp än nu beräknats, torde ytterligare medel för ifrågavarande ändamål framdeles få äskas efter framställning av sjukvårdsstyrelsen. Jag förutsätter emellertid, att utrustningen omedelbart anskaffas. , Äberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen . att till Skyddsåtgärder mot gengasförgiftning å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . -. .- kronor 23,000. - Tygmateriel m. m. [2.] 40. Anskaffning av tygmateriel, reservationsanslag. Efter därom av Kungl. Maj:ti propositionen 1941: 319 (punkten 1) framlagt förslag har riksdagen (skrivelse nr 493) till anskaffning av tygmateriel å tilläggsstat l till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisat ett reservationsanslag av 68,00i0,000 kronor. I den till grund för Kungl. Maj:ts förslag liggande framställningen av den 25 september 1941 från arméförvaltningens tygdepartement anmälde departementet bland annat, att behov förelåge av ett antal motorfordon. Då frågan om en eventuell anskaffning jämväl berörde arbetsförhållandena inom den inhemska bilindustrien, ansåge sig departementet endast böra anmäla behovet utan att äska det för anskaffningen erforderliga beloppet, vilket beräknades uppgå till 9,000-,000 kronor. Vi l skrivelse den 15 december 1941 har tygdepartementet återkommit till den sålunda anmälda anslagsfrågan och därvid anfört följande: , A 4 A -De utredningari frågan som sedermera verkställts hade bestyrkt uppfattilälgetn (åm onskvardheten att den lfrågasatta anskaffningen snarast komme 1 s an . 2 - OI samband med en anskaffning måste särskild uppmärksamhet ägnas åt fragan 0mberedande av garageutrymmen. Tygdepartementet avsåge härvid att soka traffa avtal med vederbörande leverantörer om förhyrning av ga