Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- elæfen. 24 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. rageutrymmen i största möjliga utsträckning. Den omfattning, i vilken detta kunde ske, läte sig för närvarande icke överblickas, men möjligheterna torde, enligt vad en preliminär undersökning visat, kunna betecknas såsom tämligen små. Kostnaderna för en dylik förhyrning av garage torde på vanligt sätt böra bestridas å vederbörlig krigstitel. Det vore emellertid att förvänta att även om förhyrning av garageutrymmen i största möjliga utsträckning komme till stånd, det dock kunde bliva erforderligt att garage uppfördes för större delen av fordonen. Den totala kostnaden härför kunde i enlighet med vad ovan anförts icke nu exakt angivas. Tygdepartementet, som i detta ärende samrått med fortifikationsstyrelsen, finge därför föreslå, att fortifikationsstyrelsen måtte bemyndigas att uppföra erforderligt antal garagebyggnader och att sedermera till Kungl. Maj:t inkomma med uppgift å kostnaderna. I anslutning till det anförda hemställde tygdepartementet efter samråd med fortifikationsstyrelsen, att Kungl. Maj:t måtte dels föreslå riksdagen att för anskaffning av ifrågavarande motorfordon å tilläggsstat li för innevarande budgetår anvisa ett belopp av 9 miljoner kronor, dels ock bemyndiga fortifikationsstyrelsen att låta uppföra för fordonens förvaring oundgängligen erforderliga garagebyggnader. I likhet med tygdepartementet finner jag -det önskvärt ur beredskapssynpunkt, att den ifrågavarande anskaffningen snarast kommer till stånd. Jag tillstyrker därför, att härför erforderliga medel, i enlighet med tygdepartementets kostnadsberäkning 9,o()o,000 kronor, äskas av riksdagen å tilläggsstat för innevarande budgetår. I enlighet med föreliggande förslag torde fortifikationsstyrelsen böra bemyndigas låta uppföra för fordonens förvaring erforderliga lokaler. Frågan om anvisande av för detta ändamål erforderliga medel - högst 300,000 kronor - torde efter framställning i ämnet från fortifikationsstyrelsen få framdeles underställas riksdagen. - l nu förevarande sammanhang torde medel böra äskas av riksdagen för täckning av vissa med anlitande av det å förskottsstaten för försvarsväsendet uppförda förskottsanslaget Engångsutgifter (Ga) bestridda utgifter för anskaffning av tygmateriel. Jag avser härvid dels ett belopp av 25,000,000 kronor, som enligt medgivande av Kungl. Maj:t den 21 november 1941 må av tygdepartementet disponeras för bestridande av förskott till leverantörer m. m. i samband med leverans av ett avsevärt antal stridsvagnar, dels ock ett samma dag till förfogande ställt belopp av 750,000 kronor för anskaffning av viss närmare angiven tygmateriel för hemvärnets behov. Det sammanlagda medelsbehovet under förevarande punkt skulle sålunda uppgå till (9,000,000 + 25,000,000 + 750,000t =) 34,750,()00 kronor. I detta sammanhang ber jag att få beröra uppkommen fråga angående ansvar för brandförsäkringsrisken för vissa hos A. B. Bofors inneliggande statsbeställningar. Genom beslut den 1 mars 1940 har Kungl. Maj:t med stöd av 5 § allmänna förfogandelagen föreskrivit, att nämnda aktiebolag såsom innehavare av fabriker och andra anläggningar, där krigsmateriel tillverkas, tills vidare