Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/254

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departe- menta- chefen. 92 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. hovrätt har anfört att olovligt avledande av elektrisk ström i överensstämmelse med gällande lag borde behandlas som stöld om tillägnelseuppsåt föreligger men eljest som skadegörelse, och länsstyrelsen i Kalmar län har funnit förslaget innefatta en opåkallad lindring av det straffrättsliga bedömandet genom att brottet för alla fall hänförts till egenmäktigt förfarande. Kommittéförslaget torde innebära en ändamålsenlig förenkling av reglerna om brott beträffande fastighet. Hänvisningen till stadgandena om stöld innebär att, under de i nämnda stadganden upptagna förutsättningarna, stöld föreligger då någon olovligen avskiljer och tager något från en fastighet. I regel blir det sålunda att bedöma såsom stöld eller snatteri, då någon utan fastighetsägarens lov avverkar träd, tager grenar o. s. v. I fråga om skogsbär, svamp och dylikt, som det för närvarande icke är straffbelagt att taga, avses icke någon ändring i vad nu gäller. Ett stadgande härom har införts i en till förslaget hörande Övergångsbestämmelse. De av kommittén givna exemplen på rubbande av besittningsförhållande till fastighet synas i stort sett lämpliga. Uttrycket "upptaga väg" har emellertid utbytts mot "anlägga väg" för -att understryka att i denna paragraf blott är fråga om verkligt besittningsintrång. Rörande olovligt tagande av väg, vilket icke har sådan karaktär, torde få hänvisas till vad som härom kommer att anföras vid redogörelsen för 24 kap. I fråga om exemplet "att låta kreatur beta" har i ett yttrande anmärkts att gärningen ofta borde bedömas såsom stöld. Det synes emellertid vara mest överensstämmande med den allmänna rättsuppfattningen att dylika fall straffrättsligt behandlas bland besittningskränkningarna. Ordet åverkan har uteslutits ur exemplifieringen med hänsyn till att det gemenligen brukas för att beteckna skadegörelse. , En jämkning har vidtagits i hänvisningen i början av paragrafen, så att den, såsom uppenbarligen varit kommitténs mening, även kommer att avse efterföljande lagrum i kapitlet. Olovligt avledande av elektrisk ström och dylikt behandlas i kommittéförslaget i 6 § såsom egenmäktigt förfarande. Att detta brott behandlas i ett sammanhang och icke såsom nu fördelas på stöld och skadegörelse synes i och för sig vara ändamålsenligt. Med hänsyn till brottets natur torde det emellertid böra åsättas en särskild benämning, olovlig kraftavledning. Brottet kan då icke lämpligen behandlas i 6 §, men som gärningen kan sägas ha karaktären av ett olovligt begagnande av en anläggning, torde straffbestämmelsen kunna upptagas i 7 § som ett andra stycke. Den normala straff- skalan torde böra sträcka sig upp till straffarbete i två år, vilket innebär en skärpning i förhållande till kommittéförslaget; För grova fall torde böra gälla ett maximum av fyra års straffarbete. 8 §. Av de i kapitlet behandlade brotten är enligt gällande "rätt" endast rån straffbart på försöksstadiet, varjämte försök till inbrottsstold ar straffbart