Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 25 skall vara pliktigt ombesörja, att krigsmateriel tillverkas för kronans räkning. Bolaget har nu anhållit, att Kungl. Maj:t måtte förklara, att statsverket ikläder sig risken icke blott för staten tillhörig hos bolaget förvarad egendom av hel- och halvfabrikat utan även för under hand varande arbeten för statens räkning i den utsträckning bolaget icke kunnat erhålla täckning av brandriskerna genom försäkringi de inom landet arbetande svenska och utländska försäkringsbolagen, under förutsättning att mot nämnda risk svarande försäkringspremier inlevereras till statsverket. Utgångspunkten för denna framställning är, att det icke varit för bolaget möjligt att hos försäkringsbolag erhålla full brandförsäkring för ifrågavarande i bolagets verkstäder hopade värden. Det har synts bolaget med billighet och rättvisa förenat, att bolaget befrias från de självrisker för underförsäkring, som det måste påtaga sig på grund av arbetena för statens räkning. I en senare framställning har bolaget närmare preciserat den brandförsäkringsrisk, som staten sålunda borde åtaga sig. I särskilda s.krivelser har bolaget meddelat, att bolaget icke anser sig ansvarigt och ej heller kan ikläda sig ansvar för staten tillhörigt hos bolaiget förvarat gods. Framställningen har lämnats utan erinran av arméförvaltningens civila departement ävensom av statskontoret, som förordat, att de belopp, som av bolaget kunde komma att inlevereras till statsverket i gottgörelse för den å staten .belöpande försäkringsrisken, skulle av arméförvaltningen redovisas under den å riksstaten uppförda inkomsttiteln Diverse inkomster: Övriga diverse inkomster. I För egen del har jag vid prövning av ärendet funnit det förhållandet, att bolaget jämlikt Kungl. Maj:ts omförmälda beslutet står till statsverkets disposition för ifrågavarande materielleveranser, tala för ett tillmötesgående av bolagets framställning. I princip innebär åtagandet för statsverket allenast en framflyttning av den tidpunkt, från och med vilken statsverket under alla omstiändigheter måste ikläda sig ansvaret för brandrisken. Då jag i likhet med de hörda myndigheterna förordar bifall till framställningen, förutsätter jag emellertid, att bolaget vidtager de särskilda brandskyddsanordningar, som påkallas av de föreliggande extraordinära förhållandena. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att, därest riksdagen lämnar vad nu anförts utan erinran, meddela de närmare bestämmelser i ämnet, som finnas erforderliga. I enlighet med statskontorets förslag torde därvid böra föreskrivas, att de från bolaget inflytande ersättningsbeloppen skola tillgodoföras inkomsttiteln Övriga diverse inkomster. I anslutning till det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Anskaffning av tygmateriel å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . kronor 34,750,000.