Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 26 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. - [3.] 40 b. Luftskyddsåtgärder, reservationsanslag. I skrivelse den 10 december 1941 har överbefälhavaren över rikets försvarskrafter framlagt förslag i fråga om åtgärder till fullständigande av luftskyddet inom försvarsväsendet. Förslaget utgör resultatet av en inom försvarsstaben utförd utredning rörande behovet av medel för luftskyddsändamål vid de olika försvarsgrenarna. Om utredningen har överbefälhavaren i sin skrivelse anfört i huvudsak följande: Utredningen, som grundade sig på från försvarsgrenarna infordrade uppgifter, hade givit vid handen, att försvarets beredskap på luftskyddets område - främst med hänsyn till luftskyddets ledning, skydd för personal och materiel samt mörkläggning - icke kunde anses tillräcklig. För försvaret framstode det som en fråga av särskilt vital betydelse, att vid sådana militära anläggningar, vilka borde anses såsom primära mål för fientliga luftangrepp (permanenta flygplatser, verkstäder, varvsanläggningar m. m.), luftskyddsanordningarna vore så väl tillgodosedda, att verksamheten vid anläggningarna icke redan i början av ett krig bringades ur funktion på grund av luftangrepp. I syfte att i möjligaste mån nedbringa kostnaderna hade vissa nedskärningar av föreslagna anslagsäskanden gjorts. Dessa nedskärningar hade - för att icke fördröja ärendets handläggning - icke grundats på detaljerade kostnadsberäkningar. Det vore för den skull icke uteslutet att överbefälhavaren kunde nödgas senare inkomma med hemställan om ytterligare medel för luftskyddsändamål. Till behandling i detta sammanhang torde böra upptagas det för armén beräknade medelsbehovet i förevarande avseende. I det följande kommer jag att under respektive försvarsgrenar upptaga de av överbefälhavaren anmälda medelsbehoven för marinen och flygvapnet. Av handlingarna i ärendet inhämtas, att den ifrågavarande materielen omfattar mörkläggningsanordningar, anordningar för luftskyddets ledning, förbandsplatser samt anordnande av normalskyddsrum. För arméns del ha chefen för armén och arméförvaltningens fortifikationsstyrelse räknat med ett sammanlagt medelsbehov för ändamålet av 1,925,000 kronor, vilken beräkning upptagits av överbefälhavaren i dennes förslag. Enligt en inom försvarsstaben upprättad promemoria skulle av detta belopp belöpa på komplettering av mörkläggningsmateriel 300,000 kronor, anordningar för luftskyddets ledning (telefonförbindelser m. m.) 125,000 kronor samt anordnande av förbandsrum och normalskyddsrum 1,500,000 kronor (byggnadskostnader 1,131,185 kronor, luftrening -och ventilation 74,000 kronor, oförutsedda behov 29-1,815 kronor). Alltsedan det nu pågående världskrigets utbrott har stor uppmärksamhet ägnats åt luftskyddet vid försvarsväsendets olika etablissement och anstalter. Tid efter annan .ha sålunda avsevärda belopp för ändamålet ställts till myndigheternas förfogande från förskottsstat och riksstat. Den nu föreliggande framställningen avser - i viss anslutning till den bärande tanken i det av överbefälhavaren under år 1941 framlagda förslaget till ordnande av försvarsväsendets brandskydd, vilket upptagits i propositionen