Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/297

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 135 brott enligt kapitlet skall föreligga kräves därför, att ett gäldenärsförhållande består. För straffbarhet kan emellertid icke alltid fordras, att gärningen förövas av gäldenären själv. Enligt 23 kap. 4 § i gällande lag skall styrelseledamot eller annan, som är satt att leda bolags eller förenings angelägenheter och som förbryter sig mot dess borgenärer, straffas som vore han gäldenär. Enligt vad straffrättskommittén i sitt betänkande uttalat bör emellertid motsvarande gälla även i vissa fall, där gäldenären ej är ett bolag eller en förening utan en fysisk person, exempelvis då en hos gäldenär anställd bokförare gäldenären ovetande för oriktiga böcker utan att gäldenären kan göras ansvarig för försummad tillsyn. Kommittén har därför föreslagit, att stadgandet i nuvarande 4 § ersättes med en allmän bestämmelse i förevarande paragrafs första stycke, att den som är i gäldenärs ställe skall straffas såsom vore han själv gäldenär i fråga om gärningar som avses i 23 kap. Enligt kommitténs mening skola reglerna om delaktighetsansvar i 3 kap. vara att tillämpa vid gäldenärsbrotten liksom vid de flesta andra brott. För visst fall har kommittén emellertid ansett påkallat att genom en uttrycklig bestämmelse göra undantag härifrån. Det enligt förslaget i 4 § behandlade brottet mannamån mot borgenärer förutsätter normalt, att borgenär medverkar genom att mottaga eller låta åt sig utlova betalning eller säkerhet. Det skulle emellertid enligt kommitténs åsikt vara att gå för långt att av en borgenär kräva lika stor hänsyn till medborgenärernas intressen som av gäldenären i hans förhållande till borgenärerna. Det har därför i andra stycket av förevarande paragraf stadgats, att borgenär som tager eller låter åt sig utlova betalning, säkerhet eller annan förmån skall straffas endast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån eller handlar i hemligt samförstånd med gäldenären. Bestämmelsen i första stycket har av svenska bankföreningen förklarats givetvis vara riktig men så kortfattad, att frågor med stor praktisk betydelse överlämnades åt praxis. Föreningen beklagade, att kommittén icke lämnat något nytt bidrag till lösningen av frågan om styrelsens i bolag eller förening eller dess ledamöters ansvarighet för bokföringens behöriga fullgörande. Paragrafen har oförändrad upptagits från kommittéförslaget. Frågan vem som inom bolag och föreningar har att bära ansvaret för t. ex. oriktig bokföring kan icke lämpligen regleras i strafflagen utan bör erhålla sin lösning i bolags- och föreningslagstiftningen. Bestämmelser härom ha också upptagits i lagberedningens nyligen avlämnade förslag till lag om aktiebolag. 24 KAP. Om inverkan, så ock om olovligt jagande eller flskande. Straffrättskommittén har, såsom tidigare omnämnts, föreslagit att det nuvarande 24 kap. upphäves och att de däri upptagna brotten behandlas i andra sammanhang. I fraga om. flertalet av dessa brott innebar förslaget att de inordnades bland de vanliga formogenhetsbrotten i förslagets 20-22 kap., Departe menta- chefen .