Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


138 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. om svikligt förledande till oskålig rättegång. Detta stadgande har, såsom vid 22 kap. 5 § anmärkts, uteslutits ur förslaget. De under punkt 4 i kommittéförslaget upptagna bestämmelserna rörande olovligt fiske m. m. ha, såsom omnämnts vid 24 kap., fått kvarstå i nämnda kapitel. Under punkt 3 ha i stället upptagits bestämmelser svarande mot punkt 5 i kommittéförslaget. Syftet med bestämmelserna är, såsom angivits vid 20 kap. 7 §, att klargöra att de nya, i 20 kap. upptagna bestämmelserna om tillgrepp av naturalster från fastighet icke innebära någon rubbning av de civilrättsliga regler som i detta hänseende för närvarande gälla. Därjämte innehåller punkten en från nuvarande 24 kap. 1 § hämtad föreskrift om att vad någon olovligen sått eller planterat å annans jord tillfaller jordens laglige innehavare. En omformulering av bestämmelserna har företagits, därvid de närmare anslutits till de hittillsvarande stadgandena i 24 kap. I punkt 4 upptages det av straffrättskommittén under punkt 6 föreslagna allmänna stadgandet om rätt att å färsk gärning återställa ett rubbat besittningsförhållande. Bestämmelsen ersätter det nuvarande stadgandet i 16 § punkt 6 promulgationslagen till strafflagen om rätt till självtäkt, där stulet gods å färsk gärning finnes. Förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten. I strafflagen för krigsmakten ha, såsom nämnts vid redogörelsen för huvuddragen i kommittéförslagen, ändringar föreslagits både av straffrättskommittén och av de särskilda sakkunniga, som behandlat försökets straffbarhet. Ändringarna utgöra i stort sett endast följdändringar. Enligt kommitténs förslag skola, i huvudsaklig överensstämmelse med vad nu gäller, förmögenhetsbrott bedömas efter strafflagen för krigsmakten dels om de rikta sig mot krigsmakten tillhörig eller för dess behov avsedd egendom, dels ock om egendomen tillhör någon som lyder under strafflagen för krigsmakten och brottet sker "under tjänstgöring eller eljest i fält, vid färd under militärbefäl eller ock inom förläggning, byggnad, anläggning, fartyg, luftfartyg eller område, som tillhör krigsmakten eller avses för dess behov". Straffen skola, till den del ej krigsartiklarna äga tillämpning, i stort sett bliva desamma som efter allmänna strafflagen, dock med möjlighet att använda disciplinstraff i stället för böter. Beträffande vad kommittén kallat persedelförseelse, d. v. s. att någon förstör, skadar, tillägnar sig eller ock olovligen förfogar över eller brukar åt honom till begagnande lämnad utrednings- eller beklädnadspersedel och brottet är ringa, upptager förslaget en särskild mildare bestämmelse, som möjliggör målets behandling som disciplinmål. - l fråga om straff för försök till brott innebär de sakkunnigas förslag införande av försöksstraff i ett fåtal lagrum i förevarande lag. I sitt yttrande över kommitténs förslag har krigshovrätten framhållit vikten för krigsdomstolarna och för dem som lyda under krigslagarna att å dem tillämpliga bestämmelser finnas sammanförda i strafflagen för krigsmakten.