Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/302

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


140 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. sådan försvårande beskaffenhet att ett särskilt stadgande därom erfordras. Begränsningen av de lokala områden, för vilka straffskärpningen skulle gälla, skulle för övrigt ej sällan te sig godtycklig. Vad angår det i 100 § upptagna brottet olovligt brukande av vad man har i besittning märkes, att sådant brott enligt allmänna strafflagen, såväl i dess nuvarande som i dess föreslagna lydelse, icke kan medföra strängare straff än böter. Tillräckliga skäl synas icke föreligga att sådant brott i strafflagen för krigsmakten belägges med fängelse eller straffarbete. Den i 165 § upptagna straffsatsen beträffande den som stjäl egendom, som han är satt att vakta eller bevaka, innebär blott en mindre sänkning av minimum och maximum för straffarbetsstraffet. Mot denna ändring, som motiveras av önskemålet att ansluta straffsatsen till den som enligt förslaget skall gälla för grov stöld, synas några befogade erinringar ej vara att göra. Det av ställföreträdande chefen för försvarsstaben uttalade önskemålet om ändring i 29 § har beaktats genom stadgande att även disciplinstraff, som ådömes för stöld eller snatteri, kan föranleda avsättning från ämbete eller tjänst eller mistning därav på viss tid. Enär i förslaget icke upptagits straffrättskommitténs förslag till en ny 5 b § i 12 kap. allmänna strafflagen eller de särskilda sakkunnigas förslag om straff för försök till anstiftan av brott, ha därmed sammanhängande ändringar i 116 och 71 §§ förevarande lag fått utgå. Därjämte har straffsatsen i 99 § för vållande av fara för eldskada eller explosiv förödelse ansetts böra ändras så, att straffarbete må ådömas endast om brottet är grovt. Förslaget till lag om ändring i vissa delar av lagen om straffregister. Straffrättskommittén har föreslagit vissa ändringar i 1 § lagen om straffregister, nämligen dels, i betänkandetmed förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott, att i straffregistret skola upptagas ej blott som nu böter för snatteri utan samtliga med tillämpning av 20, 21, 22 eller 23 kap. strafflagen ådömda böter, dels ock, i- betänkandet med förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten, att i straffregistret ytterligare skola upptagas jämlikt något av dessa kapitel jämte 98 § strafflagen för krigsmakten ådömda disciplinstraff. Fångvârdsstyrelsen har föreslagit, att vid utfärdande av bevis som omförmäles i 8 § 2 mom. Iagen om straffregister hänsyn icke måtte tagas till dom å böter samt ej heller till Villkorlig dom, om den villkorligt dömde inom viss tid från domens meddelande, förslagsvis tio år, icke dömts för brott varom uppgift skall lämnas till straffregistret. Vidare har styrelsen föreslagit, att fall där böter ådömts måtte uteslutas ur meddelanden till statistiska centralbyrån enligt 8 § 3 mom. Iagen om straffregister. Statens kriminaltekniska anstalt har i skrivelse till Konungen den 11 januari 1940 utan samband med remissen av betänkandena framhållit, att anstalten för fyllande av sitt uppdrag måste kunna rekvirera utdrag ur straffregistret men att sådant utdrag enligt 8 § 1 mom. Iagen om straffregister endast kunde meddelas domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller annan häkt