Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr4. 141 ningsmyndighet. Anstalten har därför hemställt om sådan ändring i eller tilläggåtill nämnda lag, att anstalten skulle bliva berättigad att efter vederbörlig rekvisition erhålla utdrag av straffregistret. Fångvårdsstyrelsen hari inhämtat yttrande över framställningen förklarat sig icke ha något att erinra mot bifall till denna; - Till följd av de föreslagna ändringarna i återfallsbestämmelserna i 4 kap. strafflagen synes, såsom kommittén föreslagit, en sådan utvidgning av uppräkningen i 1 § lagen om straffregister böra ske, att böter och disciplinstraff för förmögenhetsbrott upptagas i registret. Vad fångvårdsstyrelsen hemställt rörande 8 § 2 mom. Iagen om straffregister synes i detta sammanhang böra föranleda den ändringen, att dom å böter icke medtages i där avsedda straffregisterutdrag. Styrelsens förslag om förändring i detta avseende beträffande villkorlig dom torde böra övervägas i annat sammanhang. Att ur meddelanden till statistiska centralbyrån enligt 8 § 3 mom. Iagen om straffregister utesluta fall där böter ådömts torde icke vara tillräckligt motiverat. Vidtages, såsom här förordats, sådan ändring av 4 kap. 14 § strafflagen, att för återfallsstraff icke förutsättes verkställighet av tidigare ådömt straff, kan 6 § lagen om straffregister utgå. Såsom statens kriminaltekniska anstalt hemställt, torde anstalten böra nämnas bland de myndigheter, som enligt 8 § 1 mom. Iagen om straffregister äro berättigade att erhålla utdrag av registret. Övriga lagförslag. De föreslagna ändringarna i allmänna strafflagen och i strafflagen för krigsmakten ha föranlett straffrättskommittén och de särskilda sakkunniga, som behandlat försökets straffbarhet, att föreslå vissa ändringar i ett antal andra lagar. Beträffande lagen den 21 september 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten ha de sakkunniga sålunda, såsom en följd av att försöksstraff införts vid vissa i 14, 15 och 18 kap. strafflagen behandlade brott, föreslagit, att genom ändring i 3 § stadgas att förlust av behörighet att utöva läkarkonsten må kunna inträda då legitimerad läkare dömts till fängelse för sådant försöksbrott. I 5 § samma lag har föreslagits en ändring, genom vilken domstol får skyldighet att till medicinalstyrelsen insända protokoll och utslag i mål varigenom läkare dömts till fängelse för något av dessa brott. Beträffande lagen den 16 maj 1919 med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper har straffrättskommittén föreslagit, att den nuvarande straffbestämmelsen i denna lag ersättes med en hänvisning till den föreslagna bestämmelsen om ansvar för olovligt förfogande i 22 kap. 4 § strafflagen. Likaså har kommittén föreslagit, att de nuvarande bestämmelserna om ansvar för hemligt avtal med gäldenären uteslutas ur konkizrslagen och lagen den 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs sasom overflödiga efter tillkomsten av den föreslagna bestämmelsen om ansvar för mannamån mot borgenärer i 23 kap. 4 § andra stycket strafflagen. I samband därmed ha ifrågavarande lagrum i konkurslagen och lagen om Departe ments- che/en.