Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 29 genomföra dessa arbeten utan att först överenskommelse rörande markdispositionen träffats med ägarna till den mark, å vilken befästningarna utförts. Arméförvaltningens fortifikationsstyrelse har nu till behandling upptagit frågan om beredande av ersättning för det intrång de av befästningsarbetena berörda markägarna lidit och i anslutning därtill hemställt om anvisande av ett belopp av 1,000,000 kronor för täckande av de med ersättningsfrågornas reglerande sammanhängande kostnaderna. Av den förebragta utredningen framgår, att ett definitivt förslag till reglering av uppkommande markfrågor och intrångsersättningar icke nu kunnat av fortifikationsstyrelsen framläggas. Ehuru jag skulle hava funnit det önskvärt, att ett sådant förslag hade kunnat läggas till grund för anslagsfrågans bedömande, vill jag dock med hänsyn till vikten av att ersättningsfrågorna snarast bringas till en lösning förorda, att medel för ändamålet nu äskas av riksdagen. Innan det omfattande arbetet med ersättningarnas bestämmande påbörjas, torde emellertid principerna för kronans ianspråktagande av ifrågavarande mark böra klarläggas. Fortifikationsstyrelsen föreslår, att vissa av de för befästningsanläggningarna disponerade markområdena av kronan förvärvas med äganderätt men att i övrigt sådan uppgörelse träffas med vederbörande markägare, att kronan tillförsäkras nyttjanderätt till marken under 50 år. Den mark, till vilken ägande- eller nyttjanderätt sålunda förvärvas, skulle enligt styrelsens mening i vissa fall begränsas till vad som direkt upptages av befästningarna. I andra fall åter synes styrelsen ha räknat med att vissa sammanhängande områden skola av kronan förvärvas, omfattande jämväl den runt de egentliga befästningsanläggningarna liggande marken. Till de av fortifikationsstyrelsen angivna principerna för markfrågans reglering finner jag mig kunna i stort sett giva min anslutning. Det synes önskvärt, att för begränsning av kostnaderna - ej minst de ärliga administrationsoch underhållskostnaderna - det i möjligaste mån undvikes att de av befästningsanläggningarna berörda markområdena förvärvas med äganderätt. Däremot synes det lämpligt, att äganderätten överflyttas på kronan i de fall då det kan förutses, att anläggningarna komma att användas för övningsändamål eller att ett fortsatt utbyggande av befästningarna kan komma till stånd. Det synes lämpligt att, i anslutning till fortifikationsstyrelsens förslag, de med ifrågavarande ersättningsfrågors reglering sammanhängande bestyren uppdragas åt en särskild nämnd, som bör hava att till styrelsen inkomma med förslag i ämnet, vilket styrelsen därefter med eget utlåtande bör underställa Kungl. Maj:ts prövning. Jag vill dock förorda, att det skall ankomma på Kungl. Maj:t att utse ledamöter i denna nämnd. Kostnaderna för en reglering av mark- och ersättningsfrågorna i enlighet med de av fortifikationsstyrelsen antydda grunderna ha preliminärt beräknats till ett belopp av 1,125,000 kronor. Enligt vad jag under hand inhämtat grunda sig kostnadsberäkningarna icke på en uppdelning i områden, som böra förvärvas med äganderätt, och sådana, för vilka endast nyttjanderättsersättning beräknas skola utgå. En sådan uppdelning torde för närvarande icke