Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/350

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


188 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. i förslaget under 5 a § upptagna straffbestämmelsen. Lagrådet föreslår, att stadgandet införes närmast efter sistnämnda paragraf med beteckningen 5 b §. f 12 kap. 21 §. Lagrådet: l paragrafen behandlas vissa fall av s. k. intellektuell handlingsförfalskning, vilka redan enligt gällande rätt äro belagda med straff. Andra och tredje styckena beröra båda äktenskapsrättens område och innehålla vida strängare straffskalor än första stycket, som endast upptager bötesstraff. Det synes därför lämpligt att låta andra och tredje styckena bilda en särskild paragraf med omkastad ordning dem emellan, så att det svårare brottet omnämnes först. 13 kap. 6 §. Lagrådet: Den föreslagna straffbestämmelsen för försök till anstiftan av mened torde komma att inverka på bedömandet av anstiftares ansvar för det fall att gärningsmannen återkallat sin falska utsaga på sätt i 13 kap. 3 § sägs. Enligt hittillsvarande praxis (se N. J. A. 1878 sid. 328, 1895 sid. 300 och 1905 sid. 235) har i dylikt fall - ehuru ej utan meningsskiljaktigheter - jämväl anstiftaren fått åtnjuta den strafflindring, som stadgas i nämnda lagrum. Det vore emellertid föga rimligt att en handling, som åsyftar anstiftande av mened, skulle bedömas strängare då något menedsbrott ej alls kommit till stånd än för den händelse att falsk utsaga på ed avgivits men utan anstiftarens föranledande återkallats. Om förslaget i förevarande avseende upphöjes till lag - varemot lagrådet icke har något att erinra - torde därför en anstiftare icke böra komma i åtnjutande av strafflindring enligt 13 kap. 3 § med mindre han själv av fri vilja påverkat gärningsmannen att återkalla utsagan. 14 kap. 2 och 28 a §§. Lagrådet: Under hänvisning till vad ovan anförts under 3 kap. 13 § får lagrådet hemställa, dels att till 2 § göres ett tillägg av innebörd att straffet må förhöjas till straffarbete på livstid och dels att 28 a § kompletteras med en bestämmelse att, om av försök till brott, som i 28 § omförmäles, kvinnan fått döden, straffet må förhöjas till straffarbete på livstid. 15 kap. 25 §. Lagrådet: l det remitterade förslaget stadgas att, därest av försök till brott, som omtalas i 12 eller 13 §, kvinnan fått svår kroppsskada, skall till straffarbete från och med fyra till och med tio år dömas, samt att, om hon därav ljutit döden, straffet skall vara straffarbete på livstid eller från och med åtta till