Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/351

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 189 och med tio år. Att straffarbete på livstid må kunna ådömas för det fall att våldtäktsförsök medför dödlig utgång för kvinnan finner lagrådet, såsom redan i det föregående anförts, vara välgrundat. Då emellertid förslaget i övrigt - frånsett bestämmelsen i3 kap. 13 § sista stycket - icke upptager särskilda minimistraff för försök till brott, som avses i allmänna strafflagen, synas sådana minimistraff icke heller i förevarande fall böra bibehållas. Lagrådet hemställer därför, att andra punkten av första stycket ersättes med ett stadgande av det innehåll att, om av försök till brott, som i 12 eller 13 § omförmäles, kvinnan fått döden, straffet må förhöjas till straffarbete på livstid. , 17 kap. 1 §. Lagrådet: l de fall, då brott som avses i paragrafen står i samband med underlåtenhet att förskaffa sig kännedom om huruvida ett tidigare äktenskap upphört, åvilar ansvaret därför på ett helt annat sätt den gifte än den, med vilken han ingår nytt äktenskap. Ingående av tvegifte innefattar ock ett trohetsbrott mot den giftes make och är ofta nog förenat.med ett vilseledande av den andra kontrahenten. Det torde fördenskull vara befogat att bibehålla olika straffskalor för gift och ogift person. Något skäl att höja straffmaximum för den ogifte synes ej heller föreligga. På grund härav hemställer lagrådet, att andra punkten i paragrafen överföres till nytt stycke och erhåller den lydelsen att, om ogift ingår äktenskap med den som är gift, dömes till straffarbete i högst två år eller fängelse. 17 kap. 5 §. Lagrådet: Brott som här avses äro i allmänhet av svår beskaffenhet. Det kan dock i fråga om understickande av barn tänkas förekomma fall, där varken vinning eller skada åsyftas utan brottet förestavas av sådana personliga skäl som låta detsamma framstå såsom jämförelsevis lindrigt. Lagrådet vill därför ifrågasätta, huruvida icke fängelse bör bibehållas i straffskalan. 19 kap. 21 §. Lagrådet: Såsom exempel på straffbar förberedelse till stöld anföres i förslagets 20 kap. 9 § att någon för användning vid stöld förfärdigar, anskaffar eller eljest tager befattning med sprängämne. Dylik förberedelse omfattas jämväl av ordalagen i strafflagens 19 kap. 21 §, som avser, bland annat, det fall att någon i uppsåt att förstöra eller skada annans egendom tillverkat, anskaffat eller förvarat sprängämne. Ehuru den föreslagna straffskalan i 20 kap. 9 § är mildare - uppenbarligen av den anledningen att den ej blott avser sprängamnen utan (aven-.hjälpmedel av mindre farligt slag - torde meningen vara att," 1 den man forberedelsen avser mbrottsstöld, endast detta lagrum skall tillampas. En erinran härom torde lämpligen böra göras i 19 kap. 21 §, ex