Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/355

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 193 behfov av att såsom komplement till bedrägeribrottet uppställa en brottstyp av lindrigare slag. Sålunda kan man ej gärna, enbart av den anledningen att den för bedrägeribrottet karakteristiska vinningen saknas, låta straffrihet inträda exempelvis om någon genom oriktiga uppgifter om ett bolags ställning förleder en aktieägare att till underpris släppa ut sina aktier i marknaden eller om någon förleder annan till förlustbringande affärer genom att bibringa honom en falsk föreställning om marknadsläget. Bortsett från dylika utpräglat rättsstridiga fall kan emellertid gränsdragningen mot det strafffria området understundom erbjuda svårigheter. En i viss mån restriktiv rättstillämpning synes här vara på sin plats. Antydan härom kan lämpligen göras därigenom att det moment av oredlighet, som givit brottet dess namn, särskilt framhålles i själva brottsbeskrivningen, exempelvis i den formen att i första punkten straff stadgas för den som förfar oredligt i det han handlar på där i övrigt angivet sätt. I samband därmed bör en jämkning ske jämväl i andra punkten, till vilken brottsbenämningen kan överflyttas. - 21 kap. 8 §. Lagrådet: Bland de brott, som skola bestraffas ä försöksstadiet, har upptagits utpressning. Härutinnan överensstämmer förslaget med gällande lag. Denna innehåller emellertid inga bestämmelser om särskild verkan av tillbakaträdande från försök till utpressning. Uti 3 kap. 13 § andra stycket av förslaget har upptagits ett allmänt stadgande om tillbakaträdande av innehåll att den som frivilligt, genom att avbryta gärningens utförande eller annorledes, föranlett att brottet ej fullbordats, ej skall till straff för försök dömas. Detta stadgande blir genom hänvisningen i förevarande paragraf tillämpligt jämväl å försök till utpressning. Förslagets ståndpunkt i denna del är ägnat att väcka betänkligheter. Hotet såsom sådant är, om det ej kan bestraffas såsom utpressningsförsök, i betydande utsträckning straffritt. Redan genom att ett utpressningsförsök kommit till stånd kan emellertid mången gång så stort psykiskt lidande hava tillskyndats den förfördelade, att gärningsmannen icke bör kunna helt fria sig från ansvar genom att avstå från att fullfölja gärningen. Skälig hänsyn till avståendet kan tagas vid straffets utmätande. Lagrådet hemställer därför, att i första stycket av denna paragraf införes en bestämmelse, varigenom omförmälda stadgande i 3 kap. 13 § undantages från att gälla i fråga om försök till utpressning. - ëtraffbestämmelsen i andra stycket avser förberedelse till bedrägeri och 1 forsta hand det fall, att någon för att bedraga försäkringsgivare eller eljest med beåfagllgt uppsat skadar sig eller annan till person eller egendom. Förberedelsen straffas här såsom ett särskilt brott, vilket är fullbordat i och med att person eller egendom skadas. På sätt departementschefen framhållit finEiitšlilt 1 fraga gm detta brott icke utrymme för tillämpning av nyssberörda bordadfišrsšešedeiip- 13 § omnstraffrihet vid tillbakatradande. Jämte fullmed uppsåt som i lišlser eme ertld andra stycket aven det fall, att någon , ,, ummet sags, soker skada person eller egendom. DeBihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 4. 13