Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/359

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr -4. 1197 böter eller"fängelse. Tillika hemställes, att andra punkten måtte ofmarbetas på sättlovan föreslagits. i - 7 - 23 kap. 3 §. - Lagrådet: 1 A E Såsom vårdslöshet mot borgenärer betecknas i paragrafen bland annat det fall att gäldenär fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen. Härmed torde i främsta rummet åsyftas gäldenär som, oaktat han- insett eller bort inse att han är på obestånd, med eller utan ny kreditupptagning fortsätter sin rörelse på sådant -sättfatt borgenärernas -möjlighet att erhålla betalning avsevärt förminskas. -Under bestämmelsen måste till enbörjan inbegripas sådana redan i och för sig anmärkningsvärda åtgärder som till- exempel att gäldenåren förskaffar-.Sig penningmedel genom att försälja egendom till uppenbart underpris. I\fißn även sådana utgifter för rörelsen eller för gäldenären personligen,; Som, Om rörelsen varitbärkraftig, hade varit normala, kunna komma i betraktande under de för paragrafen i dess helhet gemensamma förutsättningarna- att ut: gifterna förvärrat eller rent av framkallat obeståndet och att uppsåt eller grov oaktsamhet härutinnan kan läggas gäldenären till last. Den omständigheten att lagstiftningen, på goda grunder, gynnar vissa slag av placeringar genom bestämmelser om utmätningsfrihet torde icke i och för sig utgöra hinder att ådöma straff, där sådana bestämmelser utnyttjas till klart Uillojala transaktioner. Såsom exempel må anföras att en insolvent affärsman* använder en del av sitt förlagskapital till att mot engångspremieinköpa en utmätningsfri livränta. I sådana fall kan visserligen, såsom ock framgår av betänkandet, 1 § icke tillämpas. Däremot är förfarandet straffbart enligt 3 Transaktioner av denna karaktär böra uppenbarligen kunna bestraffas, även om de företagas utan samband med fortsättandet av en rörelse. Ansvarftorde då kunna ådömas med stöd av den till de särskilt beskrivna formerna av vårdslöshet anknutnfa allmänna klausulen "eller vidtager annan sådan åtgärd". l " Då fortsättande av rörelse under de i paragrafen angivna förhållandena torde vara det vanligaste fallet av vårdslöshet mot borgenärer och till arten skiljer sig från andra i paragrafen omnämnda fall, synes det icke börauinskjutas bland de övriga utan lämpligen kunna erhålla sin plats först i paragrafen. I sammanhang härmed bör paragrafens avfattning jämväl i övrigt något jämkas. A V 23 kap. 4 §. Lagrådet: Uti kommittéförslaget är straffet såväl för vårdslöshet mot borgenärer enligt 3 § som för mannamån mot borgenärer enligt 4 § fängelse eller, om brottet är grovt, straffarbete i högst två år. I 3 § av det remitterade förslaget har 1 samband med att kravet på oaktsamhet skärpts den särskilda latituden for det fall att brottet är grovt borttagits och de båda straffsatserna samman