Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/362

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


200 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. särskild straffbestämmelse ej införts i lagen, hava varit underkastad straff enligt 24 kap. 8 § strafflagen. Det ansågs emellertid lämpligt att i förevarande paragraf sammanföra föreskrifter om ansvar för dylikt missbruk av betesrätt såväl då det varit uppsåtligt som när det skett av vållande, varvid straffen bestämts i överensstämmelse med 24 kap. 8 och 9 §§ strafflagen. Enligt det nu remitterade förslaget till lag om ändring i vissa delar av strafflagen skulle uppsåtlig överträdelse av här avsedda stadgande falla under 20 kap. 7 § strafflagen, vilket lagrum är strängare än första stycket i förevarande paragraf. I anledning härav hemställer lagrådet, att den särskilda straffbestämmelsen för uppsåtlig överträdelse av stadgandet ersättes med hänvisning till 20 kap. 7 § strafflagen. I sammanhang härmed torde föreskriften om ansvar för brott mot betesförbud enligt 11 § lämpligen böra överföras till andra stycket av paragrafen. wlakttages vadlagrådet sålunda föreslagit,- kommer endast andra stycket att avse. förseelse, .som tillika kan innefatta förbrytelse mot allmänna strafflagen, varför i sådan händelse fjärde stycket bör undergå någon jämkning. 1 - V l 4 - l Övriga lagförslag. I i f Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 1/ -, 1 - i Ur protokollet: , G. Lindencrona.