Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


35 Kungl. Maj:ts proposition nr 2, skrivelse den 1 november 1941 anmält, att det återstående beloppet erfordrades redan innevarande budgetår. På grund härav torde detta belopp, 3,925,000 kronor, böra anvisas å tilläggsstat för budgetåret 1941/42 tillika med erforderligt belopp för reglering av den i det föregående nämnda förskottsvis bestridda utgiften av 3,925,000 kronor. Medelsbehovet i denna del skulle sålunda uppgå till 7,850,000 kronor, Eldhandvapen m. m. för kustartilleriet, Marinförvaltningen har för ifrågavarande ändamål hemställt om anvisande av 1.320,000 kronor. Av nämnda belopp har hälften, eller 660,000 kronor, beräknats erforderligt under innevarande budgetår under det att med anvisande av återstående hälft kunde anstå till budgetåret 1942/43. Jag tillstyrker, att ett belopp av 660,000 kronor äskas å tilläggsstat för ifrågavarande anskaffning. Teodolitutrustning m. m. för kontroll av luftvärnsskjutning. För försöksvis anskaffning av teodolitutrustning samt avståndsmätningsinstrumentering i och för vinnande av ökad precision vid flottans och kustartilleriets luftvärnsskjutningar torde i anslutning till förslag i ämnet av marinförvaltningen böra anvisas 590,000 kronor. Minsvepningsmateriel. Marinförvaltningen har i denna del anmält ett medelsbehov av tillsammans 1,000,000 kronor, avsett för anskaffning av visst antal anordningar för minsvepning. Emellertid torde den ifrågasatta anskaffningen böra begränsas till att omfatta ett mindre antal minsvepningsanordningar, i följd varav medelsbehovet i förevarande avseende kan beräknas till 600,000 kronor. Bottenhydrofonanläggningar. För anskaffning av visst antal dylika anläggningar har marinförvaltningen hemställt om anvisande av 1,250,000 kronor. En begränsning av anskaffningsprogrammet synes böra ske. Jag räknar i denna del med ett medelsbehov av 750,000 kronor. Spaningsapparater för kustartilleriet. För anskaffning av här avsedd apparatur beräknar jag i likhet med marinförvaltningen 160,000 kronor. I anslutning till vad i det föregående anförts skulle medelsbehovet under förevarande anslag uppgå till (200,000 + 20,000 + 305,000 + 7,850,000 + -|- 660,000 + 590,000 + 600,000 -|- 750,000 + 160,000 f=) 11,135,000 kronor. Ãberopande det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Anskaffning av artilleri- och annan teknisk materiel å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . . kronor 11,135,000. [11.] 83 b. Båtar för sjökrigsskolan, reservationsanslag. Tidigare denna dag vid behandlingen av sjöförsvarets medelsbehov under fjärde huvudtiteln för nästa budgetår har jag såsom av statsverkspropositionen framgår (punk- ten 93) hemställt om förslag till riksdagen, att till båtar för sjökrigsskolan ett belopp av 120,000 kronor måtte anvisas. I samband därmed förklarade jag